Nesta nova entrada a idea é contar o proceso de organización de moitas comunidades para poder recuperar as terras que durante a guerra civil fóronlle arrebatadas, tendo que emigrar a outros lugares do país, normalmente cara ao Norte na zona das montañas.

Os datos para contarvos os feitos históricos están xuntados nunha pequena publicación e narrados por Damián Vail, que participou durante eses anos na loita pola terra ata a consecución das parcelas de Santa Inés e Nueva Cajolá.  As comunidades que formaban este movemento pertencían a etnia mam, descendentes da poboación maia, de orixe da zona de Cajolá, no departamento de Quetzaltenango.

“Entorno ao 1888 o poder militar arrebatoulles a metade das terras comunais dándollas a grandes finqueiros con poder económico e influencias no goberno. Ante este roubo xeráronse protestas ao goberno central esixindo a devolución das terras.No 1910 o goberno atendeu a protesta, pero a terra estaba ocupada por dúas novas aldeas, entón concedeu uns terreos co nome de “Las Pampas del Horizonte”.
Tempo despois o mesmo goberno de Manuel Estrada Cabrera, concedeu a propiedade da mesma terra a outros donos ignorando os títulos de propiedade, botándoo da terra e sendo outra comunidade sen terra.
Ata 1955 non se consolidou o primeiro movemento pro-recuperación das terras de Pampas del Horizonte, reprimido polo goberno do coronel Castillo Armas. En 1967, rexurde o movemento pero volve a ser reprimido coa violencia contra a poboación indíxena. Neste momento as terras xa son propiedade dun terratenente. Entorno ao 1988, o pobo mam sabe que só ben organizado ten algunha posibilidade se crea un movemento forte.
Durante todos eses anos a poboación sobrevivía nas grandes fincas cafeteiras, azucreiras e algodoeiras, sendo explotados polos terratenentes.
Co apoio do gobernador departamental, o deputado ao congreso polo departamento ea presidenta do INTA; o 22 de maio de 1989 a comunidade tomou e ocupou a finca.
Días despois da ocupación, o propietario xunto coas autoridades que apoiaran argumentaron que fora unha confusión e que a finca non existía. Sendo os campesiños acusados de usurpación e vinculación coa guerrilla, sendo tres persoas detidas e encarceradas. Toda a comunidade é desaloxada violentamente, trasladándose a beira da estrada que conducía a Coatepeque.
Durante agosto de 1990, e despois de estar vivindo durante un ano en condicións infrahumanas, os campesiños ocupan a praza da Constitución ata conseguir unha solución por parte do goberno. En 9 días o goberno localizara unha finca de 225 Ha denominada Santa Inés, no departamento de Retalhuleu.
Ante a ineficacia das xestións que se prolongaban no tempo, se decidiu en decembro ocupar a finca de Santa Inés. Formalizándose a entrega por parte do goberno o 10 de xaneiro de 1991. A finca non tiña suficiente superficie para albergar a todas as familias, sendo unha solución temporal ata esclarecer a propiedade de Pampas del Horizonte.
Mentres as familias non contaban con terra cultivable, os trámites co goberno cada vez ralentizábanse máis. A principios de 1992, os campesiños acordaron que si no prazo de catro meses a situación continuaba estancada, continuaríanse coas protestas e mobilizacións.
En abril ante a falta de movemento, os campesiños deciden ocupar outra vez a finca de Pampas del Horizonte. O goberno asociou o movemento campesiño coa guerrilla e como movemento armado. O 15 de xuño autoridades policiais obrigaron a desaloxar a finca, volvendo a poboación a ocupala en canto marchara a policía sendo outra vez desaloxados con maior brutalidade por parte dos antimotines.
Ante este desaloxo se decide organizar unha manifestación na capital para esixir a fin da represión e os enganos contra a poboación campesiña. Pacificamente o 21 de xullo de 1992, todas as familias ocuparon a Praza da Constitución, onde se entregaría unha petición do problema ao presidente.
A pesar de ter pedido permiso para a manifestación, a policía interrompeu a marcha co pretexto de que o documento non tiña a firma do ministro de gobernación. A manifestación foi escoltada pola policía, sendo recibidos na praza polo secretario da presidencia, que se negou a atender a demanda do movemento. Daquela decidiuse permanecer na praza ata que o goberno resolvese o conflito.
A presión policial era cada vez máis forte ata que comezou un desaloxo brutal por parte da policía armada contra os nenos e anciáns. Tendo 52 persoas feridas de gravidade e 15 desaparecidos. Co apoio de organizacións, medios e bombeiros voluntarios toda a comunidade refuxiouse no paraninfo da Universidade San Carlos, onde permaneceron durante 5 meses.
O 22 de xullo de 1992, o presidente en funcións entrevistouse co movemento e formouse unha comisión para buscar unha solución ao problema da terra. O 16 de setembro se chega a un novo acordo co goberno para buscar xunto co INTA unha terra para localizar ás familias desaloxadas.
Tras todas estas negociacións conséguese a entrega da terra de Nueva Cajolá por parte do goberno. Quince anos despois de instalarse nesas terras, a comunidade conta cos servizos básicos necesarios, xestionados pola organización comunitaria.
Durante todo o proceso de loita pola terra, houbo manifestacións de racismo e discriminación contra a poboación indíxena, sendo a organización da comunidade cunha loita continua conseguiu unha comunidade unida e organizada.”

Un proceso de organización semellante tiveron lugar nas outras trece comunidades do departamento de Retalhuleu, sendo un soporte fundamental unha boa organización comunitaria. A forma de traballo da comunidade unha vez posúe a terra mellora cando existe unha historia de loita anterior.

En esta nueva entrada la idea es contar el proceso de organización de muchas comunidades para poder recuperar las tierras que durante la guerra civil le fueron arrebatadas, teniendo que emigrar a otros lugares del país, normalmente hacia el Norte en la zona de las montañas.

Los datos para contaros los hechos históricos están juntados en una pequeña publicación y narrados por Damián Vail, que participó durante esos años en la lucha por la tierra hasta la consecución de las parcelas de Santa Inés y Nueva Cajolá. Las comunidades que formaban este movimiento pertenecían la etnia mam, descendientes de la población maya, de origen de la zona de Cajolá, en el departamento de Quetzaltenango.

"Entorno a 1888 el poder militar les arrebató la mitad de las tierras comunales dándoselos grandes finqueiros con poder económico e influencias en el gobierno. Ante este robo se generaron protestas al gobierno central exigiendo la devolución de las terras.No 1910 el gobierno atendió la protesta, pero la tierra estaba ocupada por dos nuevas aldeas, entonces concedió unos terrenos con el nombre de "Las Pampas de él Horizonte".
Tiempo después el mismo gobierno de Manuel Estrada Cabrera, concedió la propiedad de la misma tierra a otros dueños ignorando los títulos de propiedad, echándolo de la tierra y siendo otra comunidad sin tierra.
Hasta 1955 no se consolidó el primer movimiento pro-recuperación de las tierras de Racimos de él Horizonte, reprimido por el gobierno del coronel Castillo Armas. En 1967, resurge el movimiento pero vuelve a ser reprimido con la violencia contra la población indígena. En este momento las tierras ya son propiedad de un terrateniente. Entorno a 1988, el pueblo mam sabe que sólo bien organizado tiene alguna posibilidad si la cree un movimiento fuerte.
Durante todos esos años la población sobrevivía en las grandes hincas cafeteras, azucareras y algodoneras, siendo explotados por los terratenientes.
Con el apoyo del gobernador departamental, el diputado al congreso por el departamento ea presidenta del INTA; el 22 de mayo de 1989 la comunidad tomó y ocupó la hinca.
Días después de la ocupación, el propietario junto con las autoridades que habían apoyado argumentaron que había sido una confusión y que la hinca no existía. Siendo los campesinos acusados de usurpación y vinculación con la guerrilla, siendo tres personas detenidas y encarceladas. Toda la comunidad es desalojada violentamente, trasladándose la orilla de la carretera que conducía la Coatepeque.
Durante agosto de 1990, y después de estar viviendo durante un año en condiciones infrahumanas, los campesinos ocupan la plaza de la Constitución hasta conseguir una solución por parte del gobierno. En 9 días el gobierno había localizado una hinca de 225 Ha denominada Santa Inés, en el departamento de Retalhuleu.
Ante la ineficacia de las gestiones que se prolongaban en el tiempo, si decidió en diciembre ocupar la hinca de Santa Inés. Formalizándose la entrega por parte del gobierno el 10 de enero de 1991. La hinca no tiña suficiente superficie para albergar a todas las familias, siendo una solución temporal hasta esclarecer la propiedad de Racimos de él Horizonte.
Mientras las familias no contaban con tierra cultivable, los trámites con el gobierno cada vez ralentizábanse más. A principios de 1992, los campesinos acordaron que sí en el plazo de cuatro meses la situación continuaba estancada, se continuarían con las protestas y movilizaciones.
En abril ante a falta de movimiento, los campesinos deciden ocupar otra vez la hinca de Racimos de él Horizonte. El gobierno asoció el movimiento campesino con la guerrilla y como movimiento armado. El 15 de junio autoridades policiales obligaron a desalojar la hinca, volviendo a ocuparla la población en cuanto había marchado la policía siendo otra vez desalojado con mayor brutalidad por parte de los antimotines.
Ante este desalojo se decide organizar una manifestación en la capital para exigir a fin de la represión y los engaños contra la población campesina. Pacíficamente el 21 de julio de 1992, todas las familias ocuparon la Plaza de la Constitución, donde se entregaría una petición del problema al presidente.
A pesar de haber pedido permiso para la manifestación, la policía interrumpió la marcha con el pretexto de que el documento no tenía la firma del ministro de gobernación. La manifestación fue escoltada por la policía, siendo recibidos en la plaza por el secretario de la presidencia, que se negó a atender la demanda del movimiento. A la sazón se decidió permanecer en la plaza hasta que el gobierno resolviera el conflicto.
La presión policial era cada vez más fuerte hasta que comenzó un desalojo brutal por parte de la policía armada contra los niños y ancianos. Teniendo 52 personas heridas de gravedad y 15 desaparecidos. Con el apoyo de organizaciones, medios y bomberos voluntarios toda la comunidad se refugió en el paraninfo de la Universidad Sano Carlos, donde permanecieron durante 5 meses.
El 22 de julio de 1992, el presidente en funciones se entrevistó con el movimiento y se formó una comisión para buscar una solución al problema de la tierra. El 16 de septiembre se llega a un nuevo acuerdo con el gobierno para buscar junto con el INTA una tierra para localizar a las familias desalojadas.
Tras todas estas negociaciones se consigue la entrega de la tierra de Nueva Cajolá por parte del gobierno. Quince años después de instalarse en esas tierras, la comunidad cuenta con los servicios básicos necesarios, gestionados por la organización comunitaria.
Durante todo el proceso de lucha por la tierra, hubo manifestaciones de racismo y discriminación contra la población indígena, siendo la organización de la comunidad con una lucha continua consiguió una comunidad unida y organizada."

Un proceso de organización semejante tuvieron lugar en las otras trece comunidades del departamento de Retalhuleu, siendo un soporte fundamental una buena organización comunitaria. La forma de trabajo de la comunidad una vez posee la tierra mejora cuando existe una historia de lucha anterior.