Unha vez concedida a terra  o INTA (Instituto Nacional de Transformación Agraria), axencia gobernamental creada no ano 1962, é o encargado de dotar de títulos de propiedade da finca aos campesiños. Unha vez que o INTA prepara o título, é necesario anótalo no Rexistro da Propiedade, a miúdo este último paso non se leva a cabo.

Cóntase que o INTA é a entidade gobernamental máis corrupta de Guatemala e os seus propios funcionarios citan que “é verdade”. O sistema utilizado polo INTA é completamente manual, chegando a tardar una tramitación dunha solicitude á oficina do Rexistro da capital entre dous anos e dous anos e medio.

Os títulos que concede inclúen certas restricións, como que non se poden vender os terreos que contan con títulos familiares, aínda que na actualidade suavizouse esta limitación, permitindo a venta transcorridos dez anos desde a tramitación do título. Ademais todos os individuos a cales se lle conceden títulos deben pagar pola terra nun prazo de 20 anos libres de intereses.

O INTA concede varias clase de titulacións , incluídos os familiares e individuais. A reforma do rexistro da terra beneficiaría aos campesiños que obteñen títulos coa medición do INTA, pero é necesario una relación entre esta institución e o rexistro para que a obtención sexa máis sinxelo.

Ademais das súas actividades de titulación, o INTA proporciona asistencia técnica, financiera e agrícola; xunto con administrar as propiedades estatais. Esta asistencia non implica costo algún para os beneficiarios durante un período de tres anos. Estas asistencias técnicas son as que fan os trazados das trece comunidades campesiñas indíxenas da zona de Retalhuleu. Estes trazados non se adaptan en ningún dos casos aos condicionantes propios do lugar (nin á topografía, nin á hidrografía, nin aos condicionantes meteorolóxicos, nin a vexetación existente,…), considerándose a retícula usada polos españois na colonización de América. Nalgunhas comunidades este trazado crea problemas de inundacións en algúns lotes, problemas de ventilación nas vivendas ao non encontrarse orientados os camiños principais na dirección do vento, unha maior deforestación en parcelas que non contan con moita vexetación, …

Estes trazados non teñen una orientación da retícula constante, variando en cada unha das comunidades. No espazo central sempre se localizan o espazo destinado aos equipamentos, ocupando nalgún caso uns lotes semellantes ás vivendas e noutros unas parcelas de maior tamaño. Os lotes, que son as parcelas de 1500 m2, nas que se localizan todas as construcións domésticas, adáptanse a retícula que xeran as vías principais. Ademais do espazo central urbano que crean os lotes e os equipamentos, a comunidade complementase con fincas de cultivos de entre 1,5 ha e 3 ha de cada familia destinadas a gandería e a agricultura, estas fincas non sempre están orientadas da mesma forma que o trazado urbano, adaptándose na maioría dos casos aos límites marcados da finca.

Analizando a situación e o crecemento das diferentes comunidades, co debuxo dos esquemas do trazado e iconizando os problemas de cada comunidade, buscase un novo trazado que poida incorporar todos os condicionantes propios do lugar apoiados cos datos do IGN, Instituto Xeográfico Nacional, no que se conta con todos os datos necesarios para está parcela en concreto.

Una vez concedida la tierra el INTA (Instituto Nacional de Transformación Agraria), agencia gubernamental creada en el año 1962, es el encargado de dotar de títulos de propiedad de la hinca a los campesinos. Una vez que el INTA prepara el título, es necesario lo anotas en el Registro de la Propiedad, a menudo este último paso no se lleva a cabo.

Se cuenta que el INTA es la entidad gubernamental más corrupta de Guatemala y sus propios funcionarios citan que «es verdad». El sistema utilizado por el INTA es completamente manual, llegando a tardar una tramitación de una solicitud a la oficina del Registro de la capital entre dos años y dos años y medio.

Los títulos que concede incluyen cierto restricciones, como que no se pueden vender los terrenos que cuentan con títulos familiares, aunque en la actualidad se suavizó esta limitación, permitiendo la narina transcurridos diez años desde la tramitación del título. Además todos los individuos a cales si le conceden títulos deben pagar por la tierra en un plazo de 20 años libres de intereses.

El INTA concede varias clase de titulaciones, incluida la familiar e individual. La reforma del registro de la tierra beneficiaría a los campesinos que obtienen títulos con la medición del INTA, pero es necesario una relación entre esta institución y el registro para que la obtención sea más sencillo.

Además de sus actividades de titulación, el INTA proporciona asistencia técnica, financiera y agrícola; junto con administrar las propiedades estatales. Esta asistencia no implica empinado a alguno para los beneficiarios durante un período de tres años. Estas asistencias técnicas son las que hacen los trazados de las trece comunidades campesinas indígenas de la zona de Retalhuleu. Estos trazados no se adaptan en ningún de los casos a los condicionantes propios del lugar (ni a la topografía, ni a la hidrografía, ni a los condicionantes meteorológicos, ni la vegetación existente,…), considerándose la retícula usada por los españoles en la colonización de América. En algunas comunidades este trazado crea problemas de inundaciones en algunos lotes, problemas de ventilación en las viviendas al no encontrarse orientados los caminos principales en la dirección del viento, una mayor deforestación en parcelas que no cuentan con mucha vegetación …

Estos trazados no tienen una orientación de la retícula constante, variando en cada una de las comunidades. En el espacio central siempre se localizan el espacio destinado a los equipamientos, ocupando en algún caso unos lotes semejantes a las viviendas y en otros unas parcelas de mayor tamaño. Los lotes, que son las parcelas de 1500 m2, en las que se localizan todas las construcciones domésticas, se adaptan la retícula que generan las vías principales. Además del espacio central urbano que crean los lotes y los equipamientos, la comunidad complementara con hincas de cultivos de entre 1,5 hay y 3 ha de cada familia destinadas la ganadería y la agricultura, estas hincas no siempre están orientadas de la misma forma que el trazado urbano, adaptándose en la mayoría de los casos a los límites marcados de la finca.

Analizando la situación y el crecimiento de las diferentes comunidades, con el dibujo de los esquemas del trazado yiconizando los problemas de cada comunidad, buscara un nuevo trazado que pueda incorporar todos los condicionantes propios del lugar apoyados con los datos del IGN, Instituto Geográfico Nacional, en lo que se cuenta con todos los datos necesarios para está parcela en concreto.