Onte asistín a unha clase de Proxectos 5 con Alfonso Penela na que están traballando nun proxecto de urbanización e construción de vivendas en África. A verdade é que foi unha moi boa experiencia na que xa na escola de Arquitectura de Coruña se empezase a traballar en proxectos de cooperación e ver todo o que de alí se aprende e se interioriza. A experiencia estivo moi ben, xa que ademáis das corrección de dous grupos, houbo unha serie de temas de reflexións na clase que me pareceron moi útiles a hora de pensar como explicar o PFC.

O proxecto é nunha comunidade en Camerún, na que hai que ordenar a construción de 250 vivendas e uns equipamentos nunha zona próxima ao asentamento de Rey Bouba. Entre os temas que se trataron na clase falouse que o novo asentamento estaba máis próximo a unha pequena aldea, que a un crecemento urbana. Un dos temas interesantes foi o tratamento dunha densidade adecuada para conformar unha aldea dunhas medidas concretas e que o mellor era adecuado marcar un límite adecuado, e se se sobrepasaba ese límite habería que montar outra nova aldea, xa que a vella xa non sería sostible. Neste caso fixemos referencia as novelas utópicas Walden e Walden 2 nas que había un tamaño adecuado. Para saber cal era a densidade apropiada para unha aldea deste tipo era bo coñecer os datos de clima, modo de construír no territorio, os modos de conviviencia social, a funcionalidade, a forma de consumir o territorio, e a economía.

Outro dos debates que houbo na clase foi se era adecuado dimensionar todo o rueiro en función dos coches que na actualidade só existen 3 en toda a  aldea, ou se se podería crear un espazo fóra do trazado onde situalos.

A verdade é que paréceme adecuado que nas escolas de arquitectura se traballe tamén en temas sociais, e unha búsqueda de mellora da vida das persoas. Xa que en tempos de crise coma estes unha posibilidade moi importante é traballar en proxectos de este tipo, como é o caso dos arquitectos noruegos de TYIN, que na actualidade están facendo proxectos no sudeste asiático para a poboación con menos recursos da zona. Máis información no artigo “La arquitectura de la necesidad” de David García.

Outros dos arquitectos que están a desenvolver proxectos de este tipo son: Anne Heiriger, Diebedo Francis Kére, ou Solano Benitez.

Ayer asistí a una clase de Proyectos 5 con Alfonso Penela en la que están trabajando en un proyecto de urbanización y construcción de viviendas en África. La verdad es que fue una muy buena experiencia en la que ya en la escuela de Arquitectura de Coruña se empezara a trabajar en proyectos de cooperación y ver todo el que de allí se aprende y si interioriza. La experiencia estuvo muy bien, ya que además de las corrección de dos grupos, hubo una serie de temas de reflexiones en la clase que me parecieron muy útiles la hora de pensar como explicar el PFC.

El proyecto es en una comunidad en Camerún, en la que hay que ordenar la construcción de 250 viviendas y unos equipamientos en una zona próxima al asentamiento de Rey Bouba. Entre los temas que si trataron en la clase se habló que el nuevo asentamiento estaba más próximo a una pequeña aldea, que a un crecimiento urbana. Uno de los temas interesantes fue el tratamiento de una densidad adecuada para conformar una aldea de unas medidas concretas y que lo mejor era adecuado marcar un límite adecuado, y si se sobrepasaba ese límite habría que montar otra nueva aldea, ya que la vieja ya no sería sostenible. En este caso hicimos referencia las novelas utópicas Walden y Walden 2 en las que había un tamaño adecuado. Para saber cuál era la densidad apropiada para una aldea de este tipo era bueno conocer los datos de clima, modo de construir en el territorio, los modos de conviviencia social, la funcionalidad, la forma de consumir el territorio, y la economía.

Otro de los debates que hubo en la clase fue si era adecuadodimensionar todo el barrio en función de los coches que en la actualidad sólo existen 3 en toda aldea, o si se podría crear un espacio fuera del trazado donde situarlos.

La verdad es que me parece adecuado que en las escuelas de arquitectura se trabaje también en temas sociales, y una búsqueda de mejora de la vida de las personas. Ya que en tiempos de crisis como estos una posibilidad muy importante es trabajar en proyectos de este tipo, como es el caso de los arquitectos noruegos de TYIN, que en la actualidad están haciendo proyectos en el sudeste asiático para la población con menos recursos de la zona. Más información en el artículo «La arquitectura de la necesidad» de David García.

Otros de los arquitectos que están desarrollando proyectos de este tipo son: Anne Heiriger, Diebedo Francis Kére, o Solano Benitez.