Parte da información recollida neste novo artigo sobre a arquitectura maia en época clásica foi a través do libro “Arquitectura maya” de Gaspar Muñoz Cosme, arquitecto que desenvolve unha tese doutoral sobre a arquitectura maia, editado na Biblioteca TC.

A maioría de construcións que se conservan da época clásica corresponden aos grandes templos de pedra, xa que a arquitectura doméstica eran construidas con materiais poucos duradeiros e con tipoloxías semellantes as que conservan a cultura maia na actualidade. As edificacións familiares estaban moi adecuadas ao clima, e que permitían a súa construción con materiais disponibles; con solución primarias nos cerramentos  e as cubertas resoltas con texidos de palma de guano.

Na arquitectura das cidade maias existe unha planificación, na que se pode percibir como existe unha preocupación polos espazos resultantes das construcións sucesivas dos diferentes edificios, e a estrutura urbana que se está a xerar.  O espacio urbano que se xera está a formar unha escenografía entre as grandes edificacións e o espazo público, según a cosmoloxía maia.

Na antiguedade todos os edificios institucionais estaban reubertos de unha grosa capa de estuco con cores brillantes, que creaban unha arquitectura simbólica e inconográfica contrastando cos lugares de selva.

As investigacións arqueolóxicas demostran que as primeiras construcións perecedeiras estaban construídas sobre unha plataforma, na que permanece o rastro dos postes. A estrutura estaba resolta con madeira dos árbores próximos e a cuberta de palma, e a cal e a terra amasada foron os primeiros revocos usados. A evolución da arquitectura maia e similar á grega traspoñendo os materiais perecedeiros en materiais máis nobres e sólidos nas grandes construcións.

A primeira función da arquitectura é a de albergar e protexer ao ser humano das inclemencias do medio onde vive, sendo as primeiras construcións a cabaña ou  a cova. Estas intervencións na paisaxe modificaron o medio para adaptalo a unha condicións de temperatura, humidade, protección da chuvia e vento propicias para o ser humano. Esto é algo que se debe ter en conta a hora da construción das vivendas nunha comunidade agraria indíxena, e ter en conta cales son os problemas principais a resolver.

Os materiais principais que se utilizaron para as construcións maias foron a madeira, que foi un elemento básico e sempre dispoñible, xunto a pedra, a terra, a arxila e certos áridos, así como outros elementos vexetais, xunto coa auga para facer os conglomerantes. Estes serán os materiais fundamentais utilizados no proxecto xunto con elementos derivados da globalización como é o caso da utilización das botellas de PET para facer os cerramentos.

As grandes construcións que se conservan dos grandes templos maias nos permiten ter unha visión clara dos coñecementos que tiñan, xa que para a construción non se utilizaban ningún elemento metálico.

Parte de la información recogida en este nuevo artículo sobre la arquitectura maya en época clásica fue a través del libro «Arquitectura maya» de Gaspar Muñoz Cosme, arquitecto que desarrolla una tesis doctoral sobre la arquitectura maya, editado en la Biblioteca TC.

La mayoría de construcciones que si conservan de la época clásica corresponden a los grandes templos de piedra, ya que la arquitectura doméstica eran construidas con materiales pocos duraderos y con tipologías semejantes las que conservan la cultura maya en la actualidad. Las edificaciones familiares estaban muy adecuadas al clima, y que permitían su construcción con materiales disponibles; con solución primarios en los cerramientos y los caparazones resueltos con tejidos de palma de guano.

En la arquitectura de las ciudad mayas existe una planificación, en la que se puede percibir como existe una preocupación por los espacios resultantes de las construcciones sucesivas de los diferentes edificios, y la estructura urbana que se está engendrando. El espacio urbano que se genera está formando una escenografía entre las grandes edificaciones y el espacio público, según la cosmología maya.

En la antigüedad todos los edificios institucionales estaban recubiertos de una gruesa capa de estuco con colores brillantes, que creaban una arquitectura simbólica y inconográfica contrastando con los lugares de selva.

Las investigaciones arqueológicas demuestran que las primeras construcciones perecedeiras estaban construidas sobre un andén, en el que permanece el rastro de los postes. La estructura estaba resuelta con madera de los árboles próximos y el caparazón de palma, y la cual y la tierra amasada fueron los primeros revocosusados. La evolución de la arquitectura maya y similar a la griega trasponiendo los materiales perecedeiros en materiales más nobles y sólidos en las grandes construcciones.

La primera función de la arquitectura es la de albergar y proteger al ser humano de las inclemencias del medio donde vive, siendo las primeras construcciones a cabaña o la cueva. Estas intervenciones en el paisaje modificaron el medio para que lo adapten a una condiciones de temperatura, humedad, protección de la lluvia y viento propicias para el ser humano. Esto es algo que se debe tener en cuenta la hora de la construcción de las viviendas en una comunidad agraria indígena, y tener en cuenta cuáles son los problemas principales a resolver.

Los materiales principales que se utilizaron para las construcciones mayas fueron la madera, que fue un elemento básico y siempre disponible, junto a la piedra, la tierra, la arcilla y cierto áridos, así como otros elementos vegetales, junto con el agua para hacer los conglomerantes. Estos serán los materiales fundamentales utilizados en el proyecto junto con elementos derivados de la globalización como es el caso de la utilización de las botellas de PET para hacer los cerramientos.

Las grandes construcciones que se conservan de los grandes templos mayas nos permiten tener una visión clara de los conocimientos que tenían, ya que para la construcción no se utilizaban ningún elemento metálico.