Despois de analizar o trazado e funcionamento de outras comunidades próximas, é necesario coñecer os condicionantes propios da parcela, e os seus elementos característicos que nos marcaran moi claramente o seu planeamento.

Entre os elementos a analizar encóntranse: a hidrografía, xa que ao localizarse a parcela rodeada por ríos que sofren inundacións durante a época de choiva, neste espazo non se poderá construír. Por outro lado a vexetación existente, xa que a parcela encóntrase en estado de desertificación pola sobreexplotación algodoeira levada anos atrás, unicamente consérvanse vexetación nas ribeiras e un gran conacaste no espazo central do sector 2, sendo necesaria conservala. A parcela conta cun desnivel duns 20 metros, polo que tamén é preciso coñecer as pendentes xa que haberá zonas nas que sexa imposible construír. A soleada é outro factor a ter en conta, xa que varía moito con respecto á que temos en Galicia, sendo moi vertical e durante o verán pode incluso a chegar a dar polo Norte. Os ventos dominantes é necesario coñecelos para poder orientar os rueiros e as vivendas permitindo que estes as atravesen e refresquen o espazo interior, xa que o ter un clima de trópico húmido a alta humidade provoca unha maior sensación térmica de calor.

Con todas estas pautas empézanse a ver dous espazos diferenciados; un primeiro sector de maior tamaño e con menor pendente, pero cun acceso desde a estrada moito máis complexo. Mentres o sector 1, zona elevada definida por unha zona de maior pendente non propicias para o cultivo, pero ten un acceso moi sinxelo o situarse próxima a estrada principal.

Después de analizar el trazado y funcionamiento de otras comunidades próximas, es necesario conocer los condicionantes propios de la parcela, y sus elementos característicos que nos habían marcado muy claramente su planeamiento.

Entre los elementos a analizar se encuentran: la hidrografía, ya que al se localiza la parcela rodeada por ríos que sufren inundaciones durante la época de lluvia, en este espacio no se podrá construir. Por otro lado la vegetación existente, ya que la parcela se encuentra en estado de desertificación por la sobreexplotación algodonera llevada años atrás, únicamente se conservan vegetación en las riberas y un gran conacaste en el espacio central del sector 2, siendo necesaria conservarla. La parcela cuenta con un desnivel de unos 20 metros, por el que también es preciso conocer las pendientes ya que habrá zonas en las que sea imposible construir. El soleamiento es otro factor a tener en cuenta, ya que varía mucho con respecto a la que tenemos en Galicia, siendo muy vertical y durante el verano puede incluso a llegar a dar por el Norte. Los vientos dominantes es necesario conocerlos para poder orientar los barrios y las viviendas permitiendo que estos las atraviesen y refresquen el espacio interior, ya que el tener un clima de trópico húmedo la alta humedad provoca una mayor sensación térmica de calor.

Con todas estas pautas empiezan a verse dos espacios diferenciados; un primer sector de mayor tamaño y con menor pendiente, pero con un acceso desde la carretera mucho más complejo. Mientras el sector 1, zona elevada definida por una zona de mayor pendiente no propicias para el cultivo, pero tiene un acceso muy sencillo el situarse próxima a carretera principal.