Un dos divertimentos da entrega, que xa nomeara en algunha entrada anterior, foi o pequeno xogo – construción de cada tipo de lote. Este pequeno xogo permitirá que cada unha das familias poidan ver con estes debuxos de cartón onde se sitúan cada unha das arquitecturas domésticas.

Dentro de cada lote hai tres edificacións diferentes: a vivenda, a cociña e a latrina; máis a pila que é o lugar onde chega a auga entubada, e os espazos de horta e animais. Dentro de cada lote a vivenda adquire unha orientación N-S permitindo que os ventos dominantes a atravesen e deixando os dormitorios ao leste. A cociña – comedor encóntranse nun espazo próximo pero separada da vivenda debido aos fumes e o calor producido neste espazo. A latrina encóntrase sempre na parte posterior do lote entre o espazo dos animais e o espazo de horta.

A localización de todos estes espazos nos cinco tipos de lotes diferentes quedan marcados nun pequeno folleto, de papel vexetal cosido, con formato semellante aos planos ( 42 x 42 cm). Estes planos encóntranse nun pequeno sobre debaixo da caixa de maquetas a escala 1:50. Enriba de cada un dos modelos de lote poden chegar a construír a organización do lote coa axuda dunhas pequenas maquetas a escala 1:150 que se encontran nunha caixa aparte.

Na caixa hai unha maqueta de cada tipo de arquitectura doméstica: tres vivendas diferentes na que se modifican a posición dos corredores, dous tipos de cociñas na que se diferencian os espazos de almacenaxe, e a latrina. Cada un ten o seu espazo na caixa, e as maquetas das cociñas e das vivendas pódenselle quitar as cubertas para ver a compartimentación interior.

Esta localización de todas as pezas da arquitectura doméstica permite ver a relación entre os diferentes espazos, así como a soleada e as alturas das edificacións entre elas. Neste esquema de situación non se teñen en conta as curvas de nivel, nin a pendente de cada lote.

Uno de los divertimentos de la entrega, que ya había nombrado en alguna entrada anterior, fue el pequeño juego – construcción de cada tipo de lote. Este pequeño juego permitirá que cada una de las familias puedan ver con estos dibujos de cartón donde se sitúan cada una de las arquitecturas domésticas.

Dentro de cada lote hay tres edificaciones diferentes: la vivienda, la cocina y la letrina; más la pila que es el lugar donde llega el agua entubada, y los espacios de huerta y animales. Dentro de cada lote la vivienda adquiere una orientación N-S permitiendo que los vientos dominantes la atraviesen y dejando los dormitorios al este. La cocina – comedor se encuentran en un espacio próximo pero separada de la vivienda debido a los humos y el calor producido en este espacio. La letrina se encuentra siempre en la parte posterior del lote entre el espacio de los animales y el espacio de huerta.

La localización de todos estos espacios en los cinco tipos de lotes diferentes quedan marcados en un pequeño folleto, de papel vegetal cosido, con formato semejante a los planos (42 x 42 cm). Estos planos se encuentran en uno pequeño sobre debajo de la caja de maquetas la escala 1:50. Encima de cada uno de los modelos de lote pueden llegar a construir la organización del lote con la ayuda de unas pequeñas maquetas a escala 1:150 que se encuentran en una caja aparte.

En la caja hay una maqueta de cada tipo de arquitectura doméstica: tres viviendas diferentes en la que se modifican la posición de los corredores, dos tipos de cocinas en la que se diferencian los espacios de almacenaje, y la letrina. Cada uno tiene su espacio en la caja, y las maquetas de las cocinas y de las viviendas pueden quitársele las cubiertas para ver la compartimentación interior.

Esta localización de todas las piezas de la arquitectura doméstica permite ver la relación entre los diferentes espacios, así como el soleamiento y las alturas de las edificaciones entre ellas. En este esquema de situación no se tienen en cuenta las curvas de nivel, ni la pendiente de cada lote.


 

Todo comezou fai tres anos, cando desde a coordinación de PFC puxéronse en contacto con Arquitectos Sen Fronteiras para poder presentar un proxecto de cooperación. Eu de aquelas estaba rematando cuarto curso, e ilusionábame moito a posibilidade de facer o meu Proxecto Fin de Carreira con un tema de cooperación, despois de leva colaborando con Arquitectos Sen Fronteiras os dous últimos anos.

O tema foi collendo forma ata presentarse a comunidade de María do Mar, sendo necesario a construción de 71 vivendas e os equipamentos correspondentes a unha comunidade de este tipo.

Daquelas axudara a preparar a presentación para presentar o tema, o 16 de outubro de 2009, a Lara e Adrián, compañeiros de Arquitectos Sen Fronteiras que estaban traballando en Guatemala. Eu daquelas pouco coñecía de Guatemala, xa que a pesar de levar colaborando con Arquitectos sen Fronteiras, sempre fora en temas relacionados coa cidade de A Coruña. Aquela presentación foi moi desalentadora para toda a xente que alí acudiu, saíndo problemas que nos xusto antes de entrar a presentación descoñecíamos.

A pesar de aquel pequeno tropezo a cousa seguiu para adiante, e mentres eu apuraba por rematar as materias e poder comezar co tema proposta, empezou a presentar xente máis ou menos coñecida, xa que algúns pasaranse por Arquitectos Sen Fronteiras para preguntar dubidas concretas e outros preguntáranme a min directamente. Todos os resultados foron moi interesantes e ademais da elaboración dun Proxecto Fin de Carreira mostraba a labor de investigación levada a cabo por todos eles.

Eu rematei todo e era o momento de comezar o proxecto, unha tarefa difícil o de comezar algo. Despois de falar con Juan, e que me aceptase como titorando, empecei a investigar máis a fondo sobre tecnoloxías apropiadas para levar un proxecto de esas características. Por aquelas fechas xurdirá a posibilidade de presentar un proxecto de investigación no terceiro mundo, a través dunha convocatoria da Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña. Cos datos aportados por Lara e Adrián, decidimos presentarnos desde Arquitectos Sen Fronteiras e liderando a investigación Cristina García Fontán. Esa investigación que versaba sobre a construción con materiais plásticos de refugallo, incluía unha estancia de 9 semanas para dúas persoas en Guatemala, onde se construiría un equipamento comunitario coa técnica aprendida.

Tivemos a sorte que nos concederon o proxecto de investigación, entón nese momento o meu traballo no PFC estancouse, xa que preferín esperar a coñecer a realidade de primeira man. Primeiro organizamos durante o comezo do ano 2011, a investigación dos sistemas de construción con botellas de PET que despois contrastaríamos no terreo.

Con todo máis ou menos listo marchamos Carolina e eu a Guatemala durante ese tempo para contrastar a viabilidade de facer un proxecto de estas características. Parte de esta viaxe se pode consultar nos Anexos “Diario dunha viaxe a outro continente” (texto incompleto escrito durante a viaxe para ter a todos os coñecidos ao tanto das miñas aventuras).

A volta en xuño do 2011 era o momento de poñerse a sacar adiante todo o coñecemento adquirido en 2 meses no terreo, e empezar a “construír” o meu PFC. O principio foi duro pero pouco a pouco empezou a coller ritmo ata ter bastante material producido que non sabía como ensinarllos aos amigos.

A principios de decembro do 2011, despois de que varia xente ,que non se encontraba en Coruña por estar de Erasmus, me preguntara de cómo marchaba o meu PFC; decidín utilizar a mesma estratexia que había utilizado cando estivera en Guatemala. Creei un álbum nas redes sociais e empecei a subir unha imaxe por día do que tiña elaborado para que a xente puidera seguir o progreso.

Despois de ver os problemas de publicar só imaxes, e vendo necesario contar algo máis “a teoría” do proxecto; vía a necesidade de crear un blogue. Foi nese momento, a mediados de xaneiro, cando coñecín #pfccommons; unha plataforma onde poder compartir o proxecto fin de carreira, tanto se estivera en marcha; ou xa rematado. Ademais seguía a mesma mentalidade de un plataforma, que desenvolvemos na Escola de Arquitectura de A Coruña xa facía tres anos como a Wikietsac. A idea da creación deste blogue era continuar contando, esta vez máis enfocado ás ideas que ás imaxes, sobre o que estaba a  traballar.

O coñecer esta plataforma xunto con arquitecturapfc.es, permitiume coñecer outra xente que estaba a desenvolver o proxecto noutras escolas e ver o seu traballo. Foi neste deambular pola rede cando din co blogue de Blanca, alumna da escola de Sevilla co PFC sobre a construción de vivenda compartida e artesanía. Unha das entradas que daquela me pareceran máis útiles para o meu proxecto foi artigo de Juan Luís Trillo de Leyva; “Cómo se hace un proyecto fin de carrera”. Isto permitiume reflexionar sobre o qué estaba facendo, cómo e para qué. Cando comezará o proxecto buscaba un tema no que puidera sentirme a gusto con él, e poderme divertir. Facer este proxecto implica coñecer e valorar outra cultura como a maia, con todo o traballo que iso implica; pero facelo dunha maneira entretida fai que o traballo sexa máis agradable e afastámonos da actividade insufrible na que se pode converter un proxecto que se demora no tempo (como comentaba Juan Luís Trillo, o proxecto debe durar entre 3 meses e un ano). “Todo o que se fai ben é divertido e encontra a recompensa dun aprendizaxe; polo contrario o atolondramento ou a toma de atallos é unha fonte continua de desgustos”.

Todo comenzó hace tres años, cuando desde la coordinación de PFC se pusieron en contacto con Arquitectos Sien Fronteras para poder presentar un proyecto de cooperación. Yo de aquellas estaba terminando cuarto curso, y me ilusionaba mucho la posibilidad de hacer mi Proyecto Fin de Carrera con un tema de cooperación, después de leva colaborando con Arquitectos Sin Fronteras los dos últimos años.

El tema fue cogiendo forma hasta que se presente la comunidad de María do Mar, siendo necesario la construcción de 71 viviendas y los equipamientos correspondientes a una comunidad de este tipo.

De aquellas había ayudado a preparar la presentación para presentar el tema, el 16 de octubre de 2009, a Lara y Adrián, compañeros de Arquitectos Sin Fronteras que estaban trabajando en Guatemala. Yo de aquellas poco conocía de Guatemala, ya que a pesar de llevar colaborando con Arquitectos sin Fronteras, siempre había ido en temas relacionados con la ciudad de A Coruña. Aquella presentación fue muy desalentadora para toda la gente que allí acudió, saliendo problemas que nos justo antes de entrar la presentación me los desconocía.

A pesar de aquel pequeño tropiezo la cosa siguió para adelante, y mientras yo apuraba por terminar las materias y poder comenzar con el tema propuesta, empezó a presentar gente más o menos conocida, ya que algunos se pasarán por Arquitectos Sin Fronteras para preguntar dudas concretas y otros me habían preguntado directamente. Todos los resultados fueron muy interesantes y además de la elaboración de un Proyecto Fin de Carrera mostraba a cometido de investigación llevada cabo por todos ellos.

Yo lo terminé todo y era el momento de comenzar el proyecto, una tarea difícil lo de comenzar algo. Después de hablar con Juan, y que me aceptara como utorando, empecé a investigar más a fondo sobre tecnologías apropiadas para llevar un proyecto de esas características. Por aquellas cascadas surgirá la posibilidad de presentar un proyecto de investigación en el tercer mundo, a través de una convocatoria de la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidad de la Coruña. Con los datos aportados por Lara y Adrián, decidimos presentarnos desde Arquitectos Sin Fronteras y liderando la investigación Cristina García Fontán. Esa investigación que versaba sobre la construcción con materiales plásticos de desperdicio, incluía una estancia de 9 semanas para dos personas en Guatemala, donde se construiría un equipamiento comunitario con la técnica aprendida.

Tuvimos la suerte que nos concedieron el proyecto de investigación, entonces en ese momento mi trabajo en el PFC se estancó, ya que preferí esperar a conocer la realidad de primera mano. Primero organizamos durante el comienzo del año 2011, la investigación de los sistemas de construcción con botellas de PET, que después me los contrastaría en el terreno.

Con todo más o menos listo marchamos Carolina y yo a Guatemala durante ese tiempo para contrastar la viabilidad de hacer un proyecto de estas características. Parte de este viaje se puede consultar en los Anexos «Diario de un viaje a otro continente» (texto incompleto escrito durante el viaje para tener todos los conocidos al tanto de mis aventuras).


La vuelta en junio del 2011 era el momento de que ponga a sacarse adelante todo el conocimiento adquirido en 2 meses en el terreno, y empezar a «construir» mi PFC. El principio fue duro pero poco a poco empezó a coger ritmo hasta tener bastante material producido que no sabía cómo enseñárselos a los amigos.

A principios de diciembre del 2011, después de que varia gente  que no se encontraba en Coruña por estar de Erasmus, me había preguntado de cómo marchaba mi PFC; decidí utilizar la misma estrategia que había utilizado cuando había estado en Guatemala. Creé un álbum en las redes sociales y empecé a subir una imagen por día del que había elaborado para que la gente pudiera seguir el progreso.

Después de ver los problemas de publicar solo imágenes, y viendo necesario contar algo más «la teoría» del proyecto; vía la necesidad de crear un blog. Fue en ese momento, a mediados de enero, cuando conocí #pfccommons; un andén donde poder compartir el proyecto fin de carrera, tanto se había estado en marcha; o ya terminado. Además seguía la misma mentalidad de uno andén, que desarrollamos en la Escuela de Arquitectura de A Coruña ya hacía tres años como la Wikietsac. La idea de la creación de este blog era continuar contando, esta vez más enfocado a las ideas que a las imágenes, sobre lo que estaba trabajando.

El conocer este andén junto con arquitecturapfc.es, me permitió conocer a otra gente que estaba desarrollando el proyecto en otras escuelas y ver su trabajo. Fue en este deambular por la red cuando dicen con el blog de Blanca, alumna de la escuela de Sevilla con el PFC sobre la construcción de vivienda compartida y artesanía. Una de las entradas que a la sazón me habían parecido más útiles para mi proyecto fue artículo de Juan Luís Trillo de Leyva; «Cómo se hace un proyecto fin de carrera». Esto me permitió reflexionar sobre el qué estaba haciendo, cómo y para qué. Cuando comenzará el proyecto buscaba un tema en lo que había podido sentirme a gusto con él, y poder divertirme. Hacer este proyecto implica conocer y valorar otra cultura como la maya, con todo el trabajo que eso implica; pero hacerlo de una manera entretenida hace que el trabajo sea más agradable y nos alejamos de la actividad insufrible en la que se puede convertir un proyecto que se demora en el tiempo (como comentaba Juan Luís Trillo, el proyecto debe durar entre 3 meses y un año). «Todo el que se hace bien es divertido y encuentra la recompensa de uno aprendizaje; por el contrario el atolondramiento o la toma de atajos es una fuente continua de disgustos».

 

A utilización do blogue como ferramenta de comunicación dun proxecto arquitectónico nos nosos tempo é algo necesario e imprescindibel. Ademais de dotar de visibilidade a un proxecto da envergadura dun fin de carreira, sirve como ferramenta de contraste coa opinión dos amigos e compañeiros. Na actualidade o internet é unha ferramenta indispensable para a maioría da poboación, incluíndo os países en vías de desenvolvemento, facendo que información coma esta poidan chegar máis lonxe do imaxinado nun primeiro momento.

Iniciativas colaborativas como Inteligencias Colectivas, na que a maioría de persoas que fabrican útiles comparten e melloran as tecnoloxías empregadas, son algunhas das novas portas cara o futuro. Esta é a etapa na que nos toca vivir, na que o traballo xa non será individual e propio (abolindo a antiga forma de traballo nos estudios unipersonais), senón que buscaremos un traballo multidisciplinar e colaborativo. A autoría perderá importancia a favor dunha mellora colectiva do traballo, e facilitando que estas tecnoloxías sexan apropiadas para a xente do lugar. A utilización de materiais locais, técnicas propias melloradas, a capacitación das persoas para que sexan eles os que realicen as obras e coñezan a forma de facelo para posteriores melloras.

O traballo en rede, e a través da rede, é o futuro na arquitectura, e moito máis na arquitectura social. Isto xéranos unha avaliación constante por outras persoas que puideron xa ter resultados en traballos semellantes, facendo que as melloras realícense dunha maneira case automática.

Todos estes cambios estanse a dar a unha gran velocidade, facendo que as novas xeracións estean cada vez máis adaptadas a eles, e saiban cómo adaptarse dunha maneira case automática. Nesta época de crise, todo este coñecemento será o que nos permitirá encontrar a nosa saída.

La utilización del blog como herramienta de comunicación de un proyecto arquitectónico en los nuestros tiempo es algo necesario y imprescindible. Además de dotar de visibilidad a un proyecto de la envergadura de un fin de carrera, sirve como herramienta de contraste con la opinión de los amigos y compañeros. En la actualidad internet es una herramienta indispensable para la mayoría de la población, incluyendo los países en vías de desarrollo, haciendo qué información como esta puedan llegar más lejos de lo imaginado en un primer momento.

Iniciativas colaborativas como Inteligencias Colectivas, en la que la mayoría de personas que fabrican útiles comparten y mejoran las tecnologías empleadas, son algunas de las nuevas puertas hacia el futuro. Esta es la etapa en la que nos toca vivir, en la que el trabajo ya no será individual y propio (aboliendo la antigua forma de trabajo en los estudios unipersonales), sino que buscaremos un trabajo multidisciplinar y colaborativo. La autoría perderá importancia a favor de una mejora colectiva del trabajo, y facilitando que estas tecnologías sean apropiadas para la gente del lugar. La utilización de materiales locales, técnicas propias mejoradas, la capacitación de las personas para que sean ellos los que realicen las obras y conozcan la forma de hacerlo para posteriores mejoras.

El trabajo en red, y a través de la red, es el futuro en la arquitectura, y mucho más en la arquitectura social. Esto nos genera una evaluación constante por otras personas que pudieron tener ya resultados en trabajos semejantes, haciendo que las mejoras se realicen de una manera casi automática.

Todos estos cambios están dándose a una gran velocidad, haciendo que las nuevas generaciones estén cada vez más adaptadas a ellos, y sepan cómo adaptarse de una manera casi automática. En esta época de crisis, todo este conocimiento será el que nos permitirá encontrar nuestra salida.

 

 

Nesta nova entrada do blogue quería agradecer a todos os que estiveron detrás deste o proxecto case desde o principio, xa que coa vosa axuda este proxecto foi máis sinxelo de facer.

Primeiro de nada agradecer a Juan C, por dirixirme e apoiarme durante todo o proxecto. Tamén a Félix, por todos os consellos e recomendacións ao hora de realizar a estrutura.

Quixera agradecer tamén a toda a miña familia: meus pais, irmáns, avoa e tíos; xa que me estiveron axudando ata o último día.

A toda a xente de Arquitectos Sen Fronteiras (Carolina, Miguel F, Lara, Adrián, Cris N, Juan A, Cris B, Edgar, Paula M, Emanuele, Chispón, Bea), por levar sempre adiante iniciativas coma esta, e para que se poida seguir traballando nesta liña nun futuro.

A xente de Guatemala (Damián, Cruz, Juventina, Ana A, Misael, Maco, León) por durante todo o tempo que estiven por alá mi fixeron sentir coma se estivera na casa.

A toda a xente que estívome axudando nos momentos que todo parecía máis lonxe e máis complexo: en especial polo seu traballo a María S, Vero, Juan V, Abraham, Saúl e Cris B. Tamén polo apoio de Paula M a hora de imprimir, e a axuda coas memorias xunto con Bea G.

A xente de #pfccommons por xerar este espazo onde poder transmitir en todo momento como vai desenvolvéndose o proxecto. Tamén a xente de arquitecturapfc que estivo seguindo en todo momento como se ía desenvolvendo o proxecto.

Tamén a todos vos que durante todo este tempo estivestes seguindo todo o proxecto vía facebook e blogue:

Patxi, Tamara R, Jose C, Virginia, Loli, Andrea R, Alejandra M, Yago, Alicia, Iago, Cris V, Jose Carlos, Manuel, Joana, Lara, Gustavo, Tomás E, David F, Raquel, Gutier, Saínza, Iria, María B, Alex, Olalla, Pablo, Ramón, Carmen, María A, Antía, Roi G, Borja, Juan O, Nuria, Ana M, Alejandra G, Diana, Rafa O, Federico, Patricia, Victor, Ana G, Luís A, Diego J, Miguel S, Jose V, Silvia P, Jesus, María D, Miriam, María L, Cris G, Xiao, Consuelo, Rocío, Ángel, Fernando, Marcos, Uxía, Omar, Antonio, Marta, Tamara F, Lourdes, Edu, Beatriz, Plácido, Sara, Andrea G, Felipe, Silvia G, Cesar, Nacho, Darío, Diego R, Ricardo, Tomás, Paula, Luís G, Pedro, Zaida, Leticia, Paula C, Eva, Xabi, Rafael C, Blanca, Jose Antonio,….

En esta nueva entrada del blog quería agradecer a todos los que estuvieron detrás de este el proyecto casi desde el principio, ya que con vuestra ayuda este proyecto fue más sencillo de hacer.

Primero de nada agradecer la Juan C, por dirigirme y apoyarse durante todo el proyecto. También la Félix, por todos los consejos y recomendaciones al hora de realizar la estructura.

Había querido agradecer también a toda mi familia, mis padres, hermanos, abuela y tíos; ya que me estuvieron ayudando hasta el último día.

La toda la gente de Arquitectos Sen Fronteras (Carolina, Miguel, Lara, Adrián, Cris N, Juan A, Cris, Edgar, Paula M, Emanuele, Chispón, Bea), por llevar siempre adelante iniciativas como esta, y para que se pueda seguir trabajando en esta línea en un futuro.

La gente de Guatemala (Damián, Cruz, Juventina, Ana A, Misael, Maco, León) por durante todo el tiempo que estuve por allá me hicieron sentir como si hubiera estado en casa.

A toda la gente que estuvo ayudándome en los momentos que todo parecía más lejos y más complejo: en especial por su trabajo a María S, Vero, Juan V, Abraham, Saúl y Cris B. también por el apoyo de Paula M la hora de imprimir, y la ayuda con las memorias junto con Bea G.

La gente de #pfccommons por generar este espacio donde poder transmitir en todo momento como va desenvolviéndose el proyecto. También la gente de arquitecturapfc que estuvo siguiendo en todo momento como se iba desenvolviendo el proyecto.

También a todos os que durante todo este tiempo estuvisteis siguiendo todo el proyecto vía facebook y blog:
Patxi, Tamara R, Jose C, Virginia, Loli, Andrea R, Alejandra M, Yago, Alicia, Iago, Cris V, Jose Carlos, Manuel, Joana, Lara, Gustavo, Tomás E, David F, Raquel, Gutier, Saínza, Iria, María B, Alex, Olalla, Pablo, Ramón, Carmen, María A, Antía, Roi G, Borja, Juan O, Nuria, Ana M, Alejandra G, Diana, Rafa O, Federico, Patricia, Victor, Ana G, Luis A, Diego J, Miguel S, Jose V, Silvia P, Jesus, María D, Miriam, María L, Cris G, Xiao, Consuelo, Rocío, Ángel, Fernando, Marcos, Uxía, Omar, Antonio, Marta, Tamara F, Lourdes, Edu, Beatriz, Plácido, Sara, Andrea G, Felipe, Silvia G, Cesar, Chato, Darío, Diego R, Ricardo, Tomás, Paula, Luis G, Pedro, Zaida, Leticia, Paula C, Eva, Xabi, Rafael C, Blanca, Jose Antonio. …

 

Despois de levar 2 meses sen publicar nada, aínda que si traballando arreo no proxecto para podelo entregar o 1º de xuño, xa tiña ganas de publicar algo novo no blogue (xa que agora servirame ademais como unha parte a maiores da entrega). Isto é grazas o QR que incorporei na portada das memorias que redirixe a esta web, na que desde hoxe ata o día da presentación intentarei ir explicando e ordenando na miña cabeza todo o traballo feito nestes últimos 7 meses.

Como primeira entrada desta etapa vos quería mostrar a forma na que entreguei toda a documentación, xa que foi unha das preocupacións dos últimos días para que todo o conxunto, dun proxecto de tan diferentes escalas, tivera unha unidade. A idea principal foi facer que todas as encadernacións e todo o traballo estiveran empaquetados en cartón, coma se fosen un paquete que se puidese mandar ao terreo, neste caso Guatemala, a través dun envío postal. Todo se organizaba en tres paquetes diferenciados: un paquete similar a un sobre, unha caixa pequena e outra caixa grande. Os tres paquetes teñen formato cadrado coma toda a entrega, e cada un ten gravado na parte inferior dereita o nome do proxecto e a documentación que contén.O sobre feito con cartón vai pechado cunha goma, e dentro leva toda a documentación do proxecto, tanto planos coma a memoria. Os planos están encadernados con dobre espiral que a tapa de cartón oculta, o formato dos planos son de 42 x 42 cm, convertendo un A2 a formato cadrado (proximamente aproveitarei os recortes para futuras accións). A memoria ten unha encadernación tradicional, sen lomo,  a través de fíos de cores (azul, verde, vermello e amarelo) iguais que a maqueta da ordenación, similares aos que utilizan as mulleres indíxenas para facer a súas vestimentas. O formato da memoria é de 21 x 21, aproveitando as follas que sobraran dos planos cortadas a metade.

A caixa grande é de 60 x 60, e na parte superior da portada ten unha pequena maqueta de toda a finca, na que sintetizar a maqueta da ordenación feita con fíos (que non entreguei debido o seu tamaño, pero que si levarei o día da presentación). Dentro da caixa van 3 maquetas construtivas a dunha cociña, dunha vivenda e dun equipamento (a auxiliatura). Ademais na parte inferior da tapa van uns planos que serven para un pequeno xogo (que explicarei nunha próxima entrada).

A caixa máis pequena leva as maquetas de todas as construcións domésticas a pequena escala, estas maquetas son as que serven para o xogo.

En breve máis novas…

Después de llevar 2 meses sin publicar nada, aunque sí trabajando arreo en el proyecto para poder entregarlo el 1 de junio, ya tenía ganas de publicar algo nuevo en el blog (ya que ahora me servirá además como una parte a mayores de la entrega). Esto es gracias al QR que incorporé en la portada de las memorias que redirige a esta web, en la que desde hoy hasta el día de la presentación intentaré ir explicando y en la que ordenando en mi cabeza todo el trabajo hecho en estos últimos 7 meses.

Como primera entrada de esta etapa os quería mostrar la forma en la que entregué toda la documentación, ya que fue una de las preocupaciones de los últimos días para que todo el conjunto, de un proyecto de tan diferentes escalas, tuviera una unidad. La idea principal fue a hacer que todas las encuadernaciones y todo el trabajo habían estado empaquetados en cartón, como se fueran un paquete que se pudiera mandar al terreno, en este caso Guatemala, a través de un envío postal. Todo se organizaba en tres paquetes diferenciados: un paquete similar a un sobre, una caja pequeña y otra caja grande. Los tres paquetes tienen formato cuadrado como toda la entrega, y cada uno ha grabado en la parte inferior derecha el nombre del proyecto y la documentación que contiene.


El sobre hecho con cartón va cerrado con una goma, y dentro lleva toda la documentación del proyecto, tanto planos como la memoria. Los planos están encuadernados con doble espiral que la tapa de cartón oculta, el formato de los planos son de 42 x 42 cm, convirtiendo un A2 a formato cuadrado (próximamente aprovecharé los recortes para futuras acciones). La memoria tiene una encuadernación tradicional, sin lomo, a través de filos de colores (azul, verde, rojo y amarillo) iguales que la maqueta de la ordenación, similares los que utilizan las mujeres indígenas para hacer sus vestimentas. El formato de la memoria es de 21 x 21, aprovechando las hojas que habían sobrado de los planos cortadas la mitad.

La caja grande es de 60 x 60, y en la parte superior de la portada tiene una pequeña maqueta de toda la hinca, en la que sintetizar la maqueta de la ordenación hecha con filos (que no entregué debido a su tamaño, pero que sí llevaré el día de la presentación). Dentro de la caja van 3 maquetas constructivas la de una cocina, de una vivienda y de un equipamiento (la auxiliatura). Además en la parte inferior de la tapa van unos planos que sirven para un pequeño juego (que explicaré en una próxima entrada).

La caja más pequeña lleva las maquetas de todas las construcciones domésticas a pequeña escala, estas maquetas son las que sirven para el juego.

En breve más nuevas …

 

 

Un dos primeiros temas a tratar para empezar o proxecto nun lugar diferente ao propio; é soltar todos os prexuízos culturais e técnicos e intentar aprender da cultura do lugar e das súas xentes. Un texto bastante interesante para abrirnos a mente, e deixar de pensar que a nosa cultura é única, é a escolma de discursos do xefe samoano Tuiavii de Tiavea dirixe a súa xente tras un viaxe por Europa.  O libro de Los Papalagi, cóntanos en 11 discursos moitos dos temas confusos e posibles ameazas á cultura samoana.

Despois de intentar quitar os prexuízos culturais europeos; empecei a coñecer a cultura maia da poboación que vive nas comunidades de Retalhuleu. A pesares de ser grupos culturais diferentes (mam, quichés, kakchikeles, …), todos parten da antiga cultura maia precolombina. Naquela época a poboación maia era a única que existía nas terras guatemaltecas, e tiñan todo o poder, na actualidade conservasen parte das construcións das grandes cidades do imperio maia como Tikal o Takalic Abaj.

A maioría dos grupos maias conservan o seu idioma, diferente en cada grupo; a súa vestimenta, sobre todo as mulleres; a música, fundamentada sobre todo na marimba; a tradición, co respeto e defensa da Nai Terra; … Moitas destes factores culturais están sendo ameazados desde a Invasión española, xa que coa idea de culturizar a poboación impúxose a cultura hispana e degradouse a cultura maia, menosprezando á poboación socialmente.

Na actualidade parte da poboación maia contan coa ensinanza no seu propio idioma e co acceso ás novas tecnoloxías; intentando salvar a discriminación existente. Toda a tradición baséase na cosmovisión que se encontra no “Popol Vuh” ; como exemplo está o calendario maia, que se conforma por 20 nauales diferentes e os números ata o 13.

Os elementos principais son a auga, terra, lume e o aire. Estes elementos aparecen reflexados na cruz cósmica que está formada por unha matriz de 3 x 3 e catro elementos que tamén marcan os puntos cardinais. Na cruz cos distintas cores móstranse unhas referencias:

– o verde fai referencia á terra

– o azul ao ceo

– o vermello ao leste é o lugar por onde sae o sol, fai referencia ao sangue, ao millo vermello e o frijol

– o amarelo ao sur e tamén á cor da pel

– o negro situado ao oeste, fai referencia a morte e ao descanso e a escuridade

– o branco ao norte, referenciado a saída do vento e as nubes; tamén aos dentes e parte dos ollos

 

Uno de los primeros temas a tratar para empezar el proyecto en un lugar diferente al propio; es perder todos los prejuicios culturales y técnicos e intentar aprender de la cultura del lugar y de sus gentes. Un texto bastante interesante para abrirnos la mente, y dejar de pensar que  nuestra cultura es única, es el recopilatorio de los discursos del jefe samoano Tuiavii de Tiavea dirige a su gente tras un viaje por Europa.  El libro de Los Papalagi,  nos cuenta en 11 discursos muchos de los temas confusos y posibles amenazas a la cultura samoana.

Después de intentar quitar estos prejuicios culturales europeos; empecé a conocer la cultura maya de la población que vive en las comunidades de Retalhuleu. A pesares de ser grupos culturales diferentes (mam, quichés, kakchikeles, …), todos parten de la antigua cultura maya precolombina. En aquella época la población maya era la única que existía en las tierras guatemaltecas, y tenían todo el poder, en la actualidad conservasen parte de las construcciones de las grandes ciudades del imperio maya como Tikal o Takalic Abaj.

La mayoría de los grupos mayas conservan su idioma, diferente en cada grupo; su vestimenta, sobre todo las mujeres; la música, fundamentada sobre todo en la marimba; la tradición, con el  respeto y la defensa de la Madre Tierra; … Muchos de estos factores culturales están siendo amenazados desde la Invasión española, ya que con la idea de culturizar la población se impuso la cultura hispana y se degrado la cultura maya, menospreciando a la población socialmente.

En la actualidad parte de la población maya cuentan con la enseñanza en su propio idioma y con el acceso a las nuevas tecnologías; intentando salvar la discriminación existente. Toda la tradición se basa en la cosmovisión que se encuentra en el “Popol Vuh”; como ejemplo está el calendario maya, que se conforma por 20 nahuales diferentes e os números ata o 13.

Los elementos principales son el agua, tierra, fuego y el aire. Estos elementos aparecen reflejados en la cruz cósmica que está formada por una matriz de 3 x 3 y cuatro elementos que también marcan los puntos cardinales. En la cruz con los distintos colores se muestran unas referencias:

– el verde hace referencia a la tierra

– el azul al cielo

– el rojo al este es el lugar por donde sale el sol, hace referencia al sangre, al maíz rojo y el frijol

– el amarillo al sur es  también el color de la piel

– el negro situado al oeste, hace referencia a la muerte y al descanso y la oscuridad

– el blanco al norte, referenciado a la salida del viento y las nubes; también a los dientes y parte de los ojos

Despois de que na Escola de Arquitectura de A Coruña propuxérase dende a coordinación do PFC, asesorados por Arquitectos Sen Fronteiras, o tema da Comunidade de María do Mar en Guatemala; veu a xente de SISA (Social Impact Susteinable Architecture) ata a escola e deron unha conferencia “Proxectar para o outro 90%”. Nesta conferencia mostraron a labor de recolección dos PFC feitos sobre cooperación ao desenvolvemento que estaban desenvolvendo dende a UPC. Isto permitiume empezar a ver o proxecto de outra maneira, e ver posible a realización do proxecto en Guatemala.
A partir de aí empecei a documentarme e buscar máis experiencias de xente que tamén fixera proxectos finais de carreira de cooperación ao desenvolvemento; e que diferenzas había con facer un proxecto “tradicional”. Un dos documentos que encontrei foi un libro, publicado por Enxeñería Sen Fronteiras e a Universidade Politécnica de Madrid, titulado “Proxectos Fin de Carreira en cooperación para o desenvolvemento”. Dentro deste libro aparece o artigo, de Carola Calabuig, “Criterios para o deseño, execución, tutela e valoración de PFC en cooperación para o desenvolvemento”. Con este texto plantexeime a metodoloxía para levar a cabo o proxecto e as diferenzas que tería respecto a un proxecto “tradicional”.
O importante no proxecto sería conseguir un desenvolvemento humano sostible, intentar esquecer o beneficiar unicamente a parte rica da poboación, o 10%, e buscar reducir esas diferenzas. Para iso era necesario coñecer os procesos de desenvolvemento existentes na zona de traballo; todo o traballo realizados polas ONG galegas co Programa Oxlajuj Tz’ikin.
As diferenzas principais respecto a un proxecto “tradicional” serían: o tipo de proceso (identificación, planificación, deseño, execución, seguimento e evaluación), os destinatarios, as condicións económicas e tecnolóxicas,… En todo este proceso intervirían distintos personaxes interrelacionados:  eu, o titor, o tribunal de PFC, a ONG Arquitectos Sen Fronteiras, as contrapartes (ASIAPRODI, CONIC,…),  as institucións locais e os beneficiarios. Con todos eses personaxes establécense relacións de confianza e transparencia, que permita o coñecemento da situación.
Ao traballar no proxecto é importante pensar nunha transferencia do coñecemento, para evitar enfoques asistencialistas, e que toda a tecnoloxía e as ensinanzas sexa transmitido para evitar unha futura dependencia. Entre os factores de desenvolvemento ou sostibilidade do proceso son salientables: a aproximación aos beneficiarios, coñecer as condicións socioculturais, a viabilidade económica e financeira, o enfoque de xénero, a viabilidade tecnolóxica e ter en conta os factores medioambientais.

Después de que en la Escuela de Arquitectura de A Coruña se propusiera desde la coordinación del PFC, asesorados por Arquitectos Sen Fronteiras, el tema de la Comunidad de María del Mar en Guatemala; vino la gente de SISA (Social Impact Susteinable Architecture) hasta la escuela y dieron una conferencia “Proyectar para el otro 90%”. En la conferencia mostraron la labor de recolección de los PFC hechos sobre cooperación al desarrollo que estaban desarrollando desde la UPC. Esto  me permitió empezar a ver el proyecto de otra manera, y ver posible la realización del proyecto en Guatemala.
A partir de ahí empecé a documentarme y buscar más experiencias de gente que también hiciera proyectos finales de carrera de cooperación al desarrollo; y que diferencias había con hacer un proyecto “tradicional”. Uno de los documentos que encontré fue un libro, publicado por Ingeniería Sin Fronteras y la Universidad Politécnica de Madrid, titulado “Proyectos Fin de Carrera en cooperación para el desarrollo”. Dentro de este libro aparece el artículo, de Carola Calabuig, “Criterios para el diseño, ejecución, tutela y valoración de PFC en cooperación para el desarrollo”. Con este texto me plantee la metodología para llevar a cabo el proyecto; y las diferencias que tendría respecto a un proyecto “tradicional”.
Lo importante en el proyecto sería conseguir un desarrollo humano sostenible, intentar olvidar el beneficiar únicamente la parte rica de la población, el 10%, y buscar reducir esas diferencias. Para eso era necesario conocer los procesos de desarrollo existentes en la zona de trabajo; todo el trabajo realizados por las ONG gallegas con el Programa Oxlajuj Tz’ikin.
Las diferencias principales respecto a un proyecto “tradicional” serían: el tipo de proceso (identificación, planificación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación), los destinatarios, las condiciones económicas y tecnológicas,… En todo este proceso intervendrían distintos personajes interrelacionados: yo, el tutor, el tribunal de PFC, la ONG Arquitectos Sen Fronteiras, las contrapartes (ASIAPRODI, CONIC,…),  las instituciones locales y los beneficiarios. Con todos eses personajes se establecen relaciones de confianza y transparencia, que permita el conocimiento de la situación.
Al trabajar en el proyecto es importante pensar en una transferencia de conocimiento, para evitar enfoques asistencialistas, y que toda la tecnología y las enseñanzas sean transmitido para evitar una futura dependencia. Entre los factores de desarrollo o sostenibles del proceso cabe destacar: la aproximación a los beneficiarios, conocer las condiciones socioculturales, la viabilidad económica y financiera, el enfoque de género, la viabilidad tecnológica y tener en cuenta los factores medioambientales.

 

Despois de que na Escola de Arquitectura de A Coruña propuxérase dende a coordinación do PFC, asesorados por Arquitectos Sen Fronteiras, o tema da Comunidade de María do Mar en Guatemala; veu a xente de SISA (Social Impact Susteinable Architecture) ata a escola e deron unha conferencia “Proxectar para o outro 90%”. Nesta conferencia mostraron a labor de recolección dos PFC feitos sobre cooperación ao desenvolvemento que estaban desenvolvendo dende a UPC. Isto permitiume empezar a ver o proxecto de outra maneira, e ver posible a realización do proxecto en Guatemala.
A partir de aí empecei a documentarme e buscar máis experiencias de xente que tamén fixera proxectos finais de carreira de cooperación ao desenvolvemento; e que diferenzas había con facer un proxecto “tradicional”. Un dos documentos que encontrei foi un libro, publicado por Enxeñería Sen Fronteiras e a Universidade Politécnica de Madrid, titulado “Proxectos Fin de Carreira en cooperación para o desenvolvemento”. Dentro deste libro aparece o artigo, de Carola Calabuig, “Criterios para o deseño, execución, tutela e valoración de PFC en cooperación para o desenvolvemento”. Con este texto plantexeime a metodoloxía para levar a cabo o proxecto e as diferenzas que tería respecto a un proxecto “tradicional”.
O importante no proxecto sería conseguir un desenvolvemento humano sostible, intentar esquecer o beneficiar unicamente a parte rica da poboación, o 10%, e buscar reducir esas diferenzas. Para iso era necesario coñecer os procesos de desenvolvemento existentes na zona de traballo; todo o traballo realizados polas ONG galegas co Programa Oxlajuj Tz’ikin.
As diferenzas principais respecto a un proxecto “tradicional” serían: o tipo de proceso (identificación, planificación, deseño, execución, seguimento e evaluación), os destinatarios, as condicións económicas e tecnolóxicas,… En todo este proceso intervirían distintos personaxes interrelacionados:  eu, o titor, o tribunal de PFC, a ONG Arquitectos Sen Fronteiras, as contrapartes (ASIAPRODI, CONIC,…),  as institucións locais e os beneficiarios. Con todos eses personaxes establécense relacións de confianza e transparencia, que permita o coñecemento da situación.
Ao traballar no proxecto é importante pensar nunha transferencia do coñecemento, para evitar enfoques asistencialistas, e que toda a tecnoloxía e as ensinanzas sexa transmitido para evitar unha futura dependencia. Entre os factores de desenvolvemento ou sostibilidade do proceso son salientables: a aproximación aos beneficiarios, coñecer as condicións socioculturais, a viabilidade económica e financeira, o enfoque de xénero, a viabilidade tecnolóxica e ter en conta os factores medioambientais.

Cando empecei a investigar sobre outros PFC que había na rede; encontrei o de Blanca, alumna da escola de Sevilla, sobre a construción de vivenda compartida e artesanía. Unha das entradas que me pareceron máis útiles para o proxecto foi o artigo de Juan Luís Trillo de Leyva; “Cómo se hace un proyecto fin de carrera”. Isto permitiume reflexionar sobre o qué estaba facendo, cómo e para qué.
Cando empecei o proxecto buscaba un tema no que me puidera sentir a gusto. Logo de levar colaborando con Arquitectos Sen Fronteiras, como voluntario, nos últimos catro anos; motivoume para empezar a preparar un proxecto de cooperación. Xa desde o comezo interesábame máis a experiencia de aprender cousas da cultura maia; e que o proxecto xa xurdiría de aí. Para este traballo a investigación era máis intensa, xa que todo era descoñecido, desde: a cultura, o lugar, o clima, a urbanización dunha pequena aldea rural autosuficiente, os medios económicos, a tecnoloxía, … (nas próximas entradas vos irei intentando explicar todos estes puntos da investigación).
A través dun proxecto de investigación; “Reciclaxe de material plástico de refugallo para o seu aproveitamento en sistemas construtivos en usos comunitario: unha nova tecnoloxía para o desenvolvemento humano”;  puiden estar na zona de traballo durante sete semanas (abril e maio), nas que descubrín a súa paisaxe.
Facer o proxecto implica coñecer e valorar outra cultura, con todo o traballo que iso implica; pero facelo dunha maneira entretida fai que o traballo sexa máis agradable e afastámonos da actividade insufrible na que se pode converter un proxecto se se demora no tempo (como comentaba Juan Luís Trillo, o proxecto debe durar entre 3 meses e un ano). “Todo o que se fai ben é divertido e encontra a recompensa dun aprendizaxe; polo contrario o atolondramento ou a toma de atallos é unha fonte continua de disgustos”.

Cuando empecé a investigar sobre otros PFC que había en la red; encontré el de Blanca, alumna de la escuela de Sevilla, sobre la construcción de vivienda compartida y artesanía. Una de las entradas que me parecieron más útiles para el proyecto fue el artículo de Juan Luís Trillo de Leyva; “Cómo se hace un proyecto fin de carrera”. Este me permitió reflexionar sobre lo qué estaba haciendo, cómo y para qué.
Cuando empecé el proyecto buscaba un tema en el que me pudiera sentir a gusto. Después de llevar colaborando con Arquitectos Sen Fronteiras, como voluntario, en los últimos cuatro años; me motivó para empezar a preparar un proyecto de cooperación. Ya desde el comienzo me interesaba más la experiencia de aprender cosas de la cultura maya; y que el proyecto surgiera de ahí. Para este trabajo a investigación era más intensa, ya que todo era desconocido, desde: la cultura, el lugar, el clima, la urbanización de una pequeña aldea rural autosuficiente, los medios económicos, la tecnología, … (en las próximas entradas os iré intentando explicar todos estos puntos de la investigación).
A través de un proyecto de investigación; “Reciclaje de material plástico de desecho para su aprovechamiento en sistemas constructivos en usos comunitario: una nueva tecnología para el desarrollo humano”;  pude estar en la zona de trabajo durante siete semanas (abril y mayo), en las que descubrí el paisaje.
Hacer el proyecto implica conocer y valorar otra cultura, con todo el trabajo que eso implica; pero hacerlo de una manera entretenida hace que el trabajo sea más agradable y nos aleja de la actividad insufrible en la que se puede convertir un proyecto si se demora en el tiempo (como comentaba Juan Luís Trillo, el proyecto debe durar entre 3 meses y un año). “Todo lo que se hace bien es divertido y encuentra la recompensa de un aprendizaje; por el contrario el  atolondramiento o la toma de atajos es una fuente continua de disgustos”.

Cando empecei a investigar sobre outros PFC que había na rede; encontrei o de Blanca, alumna da escola de Sevilla, sobre a construción de vivenda compartida e artesanía. Unha das entradas que me pareceron máis útiles para o proxecto foi o artigo de Juan Luís Trillo de Leyva; “Cómo se hace un proyecto fin de carrera”. Isto permitiume reflexionar sobre o qué estaba facendo, cómo e para qué.
Cando empecei o proxecto buscaba un tema no que me puidera sentir a gusto. Logo de levar colaborando con Arquitectos Sen Fronteiras, como voluntario, nos últimos catro anos; motivoume para empezar a preparar un proxecto de cooperación. Xa desde o comezo interesábame máis a experiencia de aprender cousas da cultura maia; e que o proxecto xa xurdiría de aí. Para este traballo a investigación era máis intensa, xa que todo era descoñecido, desde: a cultura, o lugar, o clima, a urbanización dunha pequena aldea rural autosuficiente, os medios económicos, a tecnoloxía, … (nas próximas entradas vos irei intentando explicar todos estes puntos da investigación).
A través dun proxecto de investigación; “Reciclaxe de material plástico de refugallo para o seu aproveitamento en sistemas construtivos en usos comunitario: unha nova tecnoloxía para o desenvolvemento humano”;  puiden estar na zona de traballo durante sete semanas (abril e maio), nas que descubrín a súa paisaxe.
Facer o proxecto implica coñecer e valorar outra cultura, con todo o traballo que iso implica; pero facelo dunha maneira entretida fai que o traballo sexa máis agradable e afastámonos da actividade insufrible na que se pode converter un proxecto se se demora no tempo (como comentaba Juan Luís Trillo, o proxecto debe durar entre 3 meses e un ano). “Todo o que se fai ben é divertido e encontra a recompensa dun aprendizaxe; polo contrario o atolondramento ou a toma de atallos é unha fonte continua de disgustos”.

Todo empezou a principios de decembro; logo de que varios amigos que están agora de Erasmus quixeran ver como marchaba o meu PFC. Con esa idea creei un álbum, no Facebook e outro no Google +, no que ir mostrando as imaxes e maquetas que estaba desenvolvendo desde o mes de setembro. Cada día subía unha nova imaxe no que mostraba de maneira lineal o traballo feito.

Despois de ver os problemas de publicar só imaxes, e vendo necesario contar algo máis «a teoría» do proxecto; vía a necesidade de crear un blogue. Foi nese momento, a mediados de xaneiro, cando coñecín #pfccommons; unha plataforma onde poder compartir o proxecto fin de carreira, tanto se estivera en marcha; ou xa rematado. Ademais seguía a mesma mentalidade de un plataforma, que desenvolvemos na Escola de Arquitectura de A Coruña, como a Wikietsac. A idea da creación deste blogue é continuar contando, esta vez máis enfocado ás ideas que ás imaxes, sobre o que estou traballando para desenvolver o meu Proxecto Fin de Carreira na Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña.

O Proxecto consiste urbanizar, e construír as vivendas e equipamentos, da Comunidade de María do Mar, na municipalidade de Champerico (Retalhulheu, Guatemala), para 71 familias de un colectivo «sen terra”.

Isto permitirame coñecer as vosas críticas e intentar ir mellorando en todos os aspectos que me vaiades comentando.

Todo empezó a principios de diciembre; luego de que varios amigos que están ahora de Erasmus quisieran ver cómo iba mi PFC. Con esa idea cree un álbum, en Facebook y otro en Google +, para mostrar las imágenes y maquetas que estaba haciendo desde septiembre. Cada día subía nuevas imágenes para enseñar el trabajo hecho.

Después de ver los problemas de publicar solo imágenes, y  queriendo contar algo mas «la teoría» del proyecto; veía la necesidad de crear un blog. Fue en ese momento, a mediados de enero, cuando conocí #pfccommons; una plataforma donde poder compartir el proyecto fin de carrera, tanto en marcha como terminado. Además seguía la misma mentalidad de una plataforma, que creamos en la Escuela de Arquitectura de A Coruña, como la Wikietsac. La idea de crear este blog es continuar contando, esta vez más enfocado a las ideas que a las imágenes, sobre lo que estoy trabajando para hacer mi Proyecto Fin de Carrera en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña.

El proyecto consiste en urbanizar, y construir las viviendas y equipamientos, de la Comunidad de María del Mar, en la municipalidad de Champerico (Retalhulheu, Guatemala), para 71 familias de un colectivo «sin tierra”.

Esto me permitirá conocer vuestras críticas e intentar ir mejorando en todos los aspectos en los que me comentéis.