A verdade é que desde que pasou a presentación, o 6 de xullo, todo pasou moi rápido; e iso que só pasou unha semana. Todo este tempo serviume para empezar a recuperar as actividades que deixara colgadas nos últimos dous meses. Un pequeno descanso a todo o mundo venlle ben, pero parar de golpe pode ser perxudicial; así que pouco a pouco pequenas actividades van enchendo os días.

A verdade é que esta semana me serviu para retomar o contacto coa xente de Arquitectos Sen Fronteiras, do Proxecto Cárcere e tamén con toda a xente que organizamos a FETSAC’12. Espero que este verán siga sendo moi entretido…

Unha das tarefas que tiña pendente era a de publicar todo o traballo do PFC tanto a documentación gráfica como escrita do proxecto, e que así todo o mundo puidera ter acceso a ela, e que se puidera criticar. Esto é uns dos primeiros pasos para rematar as tarefas que me enmarcara facer co blogue, xa que me faltan facer as últimas explicacións do proxecto, máis a publicación dos dous paneis resumo (todo isto será nas seguintes entradas do blogue).

La verdad es que desde que pasó la presentación, el 6 de julio, todo pasó muy rápido; y eso que sólo pasó una semana. Todo este tiempo me sirvió para empezar a recuperar las actividades que había dejado colgadas en los últimos dos meses. Un pequeño descanso a todo el mundo lo ven bien, pero parar de golpe puede ser perjudicial; así que poco a poco pequeñas actividades van llenando los días.

La verdad es que esta semana me sirvió para retomar el contacto con la gente de Arquitectos Sen Fronteiras, del Proxecto Cárcere y también con toda la gente que organizamos la FETSAC’12. Espero que este verano siga siendo muy entretenido …

Una de las tareas que tenía pendiente era la de publicar todo el trabajo del PFC tanto la documentación gráfica como escrita del proyecto, y que así todo el mundo había podido tener acceso a ella, y que se había podido criticar. Esto es unos de los primeros pasos para terminar las tareas que me había enmarcado hacer con el blog, ya que me faltan hacer las últimas explicaciones del proyecto más la publicación de los dos paneles resumen (todo esto será en las siguientes entradas del blog).O pasado venres 6 de xullo fixen a presentación do Proxecto Fin de Carreira que levaba desenvolvendo durante todo o último ano. Para a presentación a idea foi realizar unha presentación dinámica que usara a tecnoloxía como estaba a facer o usar o blogue para a divulgación de todo o proxecto, así que decanteime por utilizar Prezi para facer a presentación.

A idea da presentación era sintetizar todo o coñecemento adquirido e como se desenvolvera todo o proceso de realización dun Proxecto Fin de Carreira de cooperación ao desenvolvemento; sintetizando todas as ideas que fora contando no blogue e no proxecto, tanto memoria coma planos.

A presentación transcorreu bastante ben, sen ningún problema; excepto que me esquecerá acender os altofalantes para que se puidera escoitar o vídeo de Mauricio. As consideracións do tribunal foron moi boas, á vez que recoñecían que o tema do proxecto non era similar a outros Proxectos Finais de Carreira.

A continuación vos deixo a presentación por se queredes ver as imaxes que utilicei e como quedou todo organizado no Prezi, podedes ver o enlace o final de este artigo. Mais unha recreación da presentación gravada en vídeo días despois da presentación con todos os comentarios que fixera das imaxes o día da presentación que está a continuación.

PD: proximamente intentarei subir as últimas entradas do proxecto; que non me deran tempo a facer antes da presentación.

 

El pasado viernes 6 de julio hice la presentación del Proyecto Fin de Carrera que llevaba desarrollando durante todo el último año. Para la presentación la idea fue a realizar una presentación dinámica que había usado la tecnología como estaba haciendo el usar el blog para la divulgación de todo el proyecto, así que me decanté por utilizar Prezi para hacer la presentación.

La idea de la presentación era sintetizar todo el conocimiento adquirido y como se había desarrollado todo el proceso de realización de un Proyecto Fin de Carrera de cooperación al desarrollo; sintetizando todas las ideas que había ido contando en el blogue y en el proyecto, tanto memoria como planos.

La presentación transcurrió bastante bien, sin ningún problema; excepto que me olvidara encender los altavoces para que se había podido escuchar el vídeo de Mauricio. Las consideraciones del tribunal fueron muy buenas, a la vez que reconocían que el tema del proyecto no era similar a otros Proyectos Finales de Carrera.

A continuación os dejo la presentación por si queréis ver las imágenes que utilicé y cómo quedó todo organizado en el Prezi podeis ver el enlace al final de este artículo. Más una recreación de la presentación grabada en vídeo días después de la presentación con todos los comentarios que había hecho de las imágenes el día de la presentación na parte intermedia.

PD: proximamente intentaré subir las últimas entradas del proyecto; que no me dieran tiempo a hacer antes de la presentación.

Para dotar de unha autosuficiencia ás 79 familias que van habitar a comunidade de María do Mar, necesitan contar cunha finca de cultivo dunha extensión de entorno a 2 Ha. Nestas finca será o espazo onde se localizaran os principais cultivos extensivos das familias, cos cultivos de secaño como a milpa para o millo, alimento principal da cultura maia; e as zonas para localizar a gandería.

O lugar para situar as fincas de cultivo encóntranse no sector oeste de maior tamaño, ordenados respecto a un camiño central disposto perpendicular as curvas de nivel. O camiño será o espazo destinados aos canles que dotaran de auga cada unha das fincas, para aumentar a produtividade deses espazos. O trazado de todas as fincas orixínanse cunha dimensión mínima de anchura de 50 m, e cun fondo máximo de 350 m ata as zonas inundables da parcela, todas cunha dimensión de 1,75 Ha.

A distribución de cada parcela contará cunha zona próxima aos cauces de auga, reservada antes posibles inundacións; e unha zona na que existe vexetación de ribeira, sobre todo manglares, entre a pouca vexetación existente en toda a finca sendo necesario o seu mantemento. O resto da finca sería destinado para a uso agrícola e gandeiro, o espazo próximo ao río será para o espazo de secaño, o espazo intermedio será o lugar onde se encontren as posibles reses que teñan cada familia, e a zona próxima o camiño e as canles de auga será o lugar para os cultivos que necesitan auga durante a época seca.

O sistema de dotación de auga para todas as fincas contará cunhas derivacións da canle que permitirán un rego igualitario en tódalas fincas. O sistema hídrico comeza cun gran depósito, situado na antiga construción do finqueiro, onde se acumula a auga que chega a través dun acueduto. Este depósito contarán cunha recollida de auga de chuvia, que tamén permitirá un maior aproveitamento da auga. Deste depósito cada canle regará grupos de 5 parcelas, estando derivada a entrada de cada parcela.

Existen un grupo de 6 parcelas que non collen no trazado deste sistema, e a súa situación e na parte inferior do trazado do núcleo, tendo un acceso máis sinxelo que o resto  e cun trazado completamente diferente, mais ligado ao trazado desenvolvido no sector destinado a construción do núcleo.

Para dotar de una autosuficiencia a las 79 familias que van a habitar la comunidad de María del Mar, necesitan contar con una hinca de cultivo de una extensión de entorno a 2 Ha. En estas hinca será el espacio donde se habían localizado los principales cultivos extensivos de las familias, con los cultivos de secano como la milpa para el maíz, alimento principal de la cultura maya; y las zonas para localizar la ganadería.

El lugar para situar las hincas de cultivo se encuentran en el sector oeste de mayor tamaño, ordenados respecto a un camino central dispuesto perpendicular las curvas de nivel. El camino será el espacio destinados a los canales que habían dotado de agua cada una de las hincas, para aumentar la productividad de esos espacios. El trazado de todas las hincas se originan con una dimensión mínima de anchura de 50 m, y con un fondo máximo de 350 m hasta las zonas inundables de la parcela, todas con una dimensión de 1,75 Ha.

La distribución de cada parcela contará con una zona próxima a loscauces de agua, reservada antes posibles inundaciones; y una zona en la que existe vegetación de ribera, sobre todo manglares, entre la poca vegetación existente en toda la hinca siendo necesario su mantenimiento. El resto de la hinca sería destinado para a uso agrícola y ganadero, el espacio próximo al río será para el espacio de secano, el espacio intermedio será el lugar donde se encuentren las posibles reses que tengan cada familia, y la zona próxima el camino y los canales de agua será el lugar para los cultivos que necesitan agua durante la época seca.

El sistema de dotación de agua para todas las hincas contará con unas derivaciones del canal que permitirán un riego igualitario en todas las hincas. El sistema hídrico comienza con un gran depósito, situado en la antigua construcción del finqueiro, donde se acumula el agua que llega a través de un acueducto. Este depósito contarán con una recogida de agua de lluvia, que también permitirá un mayor aprovechamiento del agua. De este depósito cada canal regará grupos de 5 parcelas, estando derivada la entrada de cada parcela.

Existen un grupo de 6 parcelas que no cogen en el trazado de este sistema, y su situación y en la parte inferior del trazado del núcleo, teniendo un acceso más sencillo que el resto y con un trazado completamente diferente, mas ligado al trazado desarrollado en el sector destinado la construcción del núcleo.

 

Despois de analizar o trazado e funcionamento de outras comunidades próximas, é necesario coñecer os condicionantes propios da parcela, e os seus elementos característicos que nos marcaran moi claramente o seu planeamento.

Entre os elementos a analizar encóntranse: a hidrografía, xa que ao localizarse a parcela rodeada por ríos que sofren inundacións durante a época de choiva, neste espazo non se poderá construír. Por outro lado a vexetación existente, xa que a parcela encóntrase en estado de desertificación pola sobreexplotación algodoeira levada anos atrás, unicamente consérvanse vexetación nas ribeiras e un gran conacaste no espazo central do sector 2, sendo necesaria conservala. A parcela conta cun desnivel duns 20 metros, polo que tamén é preciso coñecer as pendentes xa que haberá zonas nas que sexa imposible construír. A soleada é outro factor a ter en conta, xa que varía moito con respecto á que temos en Galicia, sendo moi vertical e durante o verán pode incluso a chegar a dar polo Norte. Os ventos dominantes é necesario coñecelos para poder orientar os rueiros e as vivendas permitindo que estes as atravesen e refresquen o espazo interior, xa que o ter un clima de trópico húmido a alta humidade provoca unha maior sensación térmica de calor.

Con todas estas pautas empézanse a ver dous espazos diferenciados; un primeiro sector de maior tamaño e con menor pendente, pero cun acceso desde a estrada moito máis complexo. Mentres o sector 1, zona elevada definida por unha zona de maior pendente non propicias para o cultivo, pero ten un acceso moi sinxelo o situarse próxima a estrada principal.

Después de analizar el trazado y funcionamiento de otras comunidades próximas, es necesario conocer los condicionantes propios de la parcela, y sus elementos característicos que nos habían marcado muy claramente su planeamiento.

Entre los elementos a analizar se encuentran: la hidrografía, ya que al se localiza la parcela rodeada por ríos que sufren inundaciones durante la época de lluvia, en este espacio no se podrá construir. Por otro lado la vegetación existente, ya que la parcela se encuentra en estado de desertificación por la sobreexplotación algodonera llevada años atrás, únicamente se conservan vegetación en las riberas y un gran conacaste en el espacio central del sector 2, siendo necesaria conservarla. La parcela cuenta con un desnivel de unos 20 metros, por el que también es preciso conocer las pendientes ya que habrá zonas en las que sea imposible construir. El soleamiento es otro factor a tener en cuenta, ya que varía mucho con respecto a la que tenemos en Galicia, siendo muy vertical y durante el verano puede incluso a llegar a dar por el Norte. Los vientos dominantes es necesario conocerlos para poder orientar los barrios y las viviendas permitiendo que estos las atraviesen y refresquen el espacio interior, ya que el tener un clima de trópico húmedo la alta humedad provoca una mayor sensación térmica de calor.

Con todas estas pautas empiezan a verse dos espacios diferenciados; un primer sector de mayor tamaño y con menor pendiente, pero con un acceso desde la carretera mucho más complejo. Mientras el sector 1, zona elevada definida por una zona de mayor pendiente no propicias para el cultivo, pero tiene un acceso muy sencillo el situarse próxima a carretera principal.

Parte da información recollida neste novo artigo sobre a arquitectura maia en época clásica foi a través do libro “Arquitectura maya” de Gaspar Muñoz Cosme, arquitecto que desenvolve unha tese doutoral sobre a arquitectura maia, editado na Biblioteca TC.

A maioría de construcións que se conservan da época clásica corresponden aos grandes templos de pedra, xa que a arquitectura doméstica eran construidas con materiais poucos duradeiros e con tipoloxías semellantes as que conservan a cultura maia na actualidade. As edificacións familiares estaban moi adecuadas ao clima, e que permitían a súa construción con materiais disponibles; con solución primarias nos cerramentos  e as cubertas resoltas con texidos de palma de guano.

Na arquitectura das cidade maias existe unha planificación, na que se pode percibir como existe unha preocupación polos espazos resultantes das construcións sucesivas dos diferentes edificios, e a estrutura urbana que se está a xerar.  O espacio urbano que se xera está a formar unha escenografía entre as grandes edificacións e o espazo público, según a cosmoloxía maia.

Na antiguedade todos os edificios institucionais estaban reubertos de unha grosa capa de estuco con cores brillantes, que creaban unha arquitectura simbólica e inconográfica contrastando cos lugares de selva.

As investigacións arqueolóxicas demostran que as primeiras construcións perecedeiras estaban construídas sobre unha plataforma, na que permanece o rastro dos postes. A estrutura estaba resolta con madeira dos árbores próximos e a cuberta de palma, e a cal e a terra amasada foron os primeiros revocos usados. A evolución da arquitectura maia e similar á grega traspoñendo os materiais perecedeiros en materiais máis nobres e sólidos nas grandes construcións.

A primeira función da arquitectura é a de albergar e protexer ao ser humano das inclemencias do medio onde vive, sendo as primeiras construcións a cabaña ou  a cova. Estas intervencións na paisaxe modificaron o medio para adaptalo a unha condicións de temperatura, humidade, protección da chuvia e vento propicias para o ser humano. Esto é algo que se debe ter en conta a hora da construción das vivendas nunha comunidade agraria indíxena, e ter en conta cales son os problemas principais a resolver.

Os materiais principais que se utilizaron para as construcións maias foron a madeira, que foi un elemento básico e sempre dispoñible, xunto a pedra, a terra, a arxila e certos áridos, así como outros elementos vexetais, xunto coa auga para facer os conglomerantes. Estes serán os materiais fundamentais utilizados no proxecto xunto con elementos derivados da globalización como é o caso da utilización das botellas de PET para facer os cerramentos.

As grandes construcións que se conservan dos grandes templos maias nos permiten ter unha visión clara dos coñecementos que tiñan, xa que para a construción non se utilizaban ningún elemento metálico.

Parte de la información recogida en este nuevo artículo sobre la arquitectura maya en época clásica fue a través del libro «Arquitectura maya» de Gaspar Muñoz Cosme, arquitecto que desarrolla una tesis doctoral sobre la arquitectura maya, editado en la Biblioteca TC.

La mayoría de construcciones que si conservan de la época clásica corresponden a los grandes templos de piedra, ya que la arquitectura doméstica eran construidas con materiales pocos duraderos y con tipologías semejantes las que conservan la cultura maya en la actualidad. Las edificaciones familiares estaban muy adecuadas al clima, y que permitían su construcción con materiales disponibles; con solución primarios en los cerramientos y los caparazones resueltos con tejidos de palma de guano.

En la arquitectura de las ciudad mayas existe una planificación, en la que se puede percibir como existe una preocupación por los espacios resultantes de las construcciones sucesivas de los diferentes edificios, y la estructura urbana que se está engendrando. El espacio urbano que se genera está formando una escenografía entre las grandes edificaciones y el espacio público, según la cosmología maya.

En la antigüedad todos los edificios institucionales estaban recubiertos de una gruesa capa de estuco con colores brillantes, que creaban una arquitectura simbólica y inconográfica contrastando con los lugares de selva.

Las investigaciones arqueológicas demuestran que las primeras construcciones perecedeiras estaban construidas sobre un andén, en el que permanece el rastro de los postes. La estructura estaba resuelta con madera de los árboles próximos y el caparazón de palma, y la cual y la tierra amasada fueron los primeros revocosusados. La evolución de la arquitectura maya y similar a la griega trasponiendo los materiales perecedeiros en materiales más nobles y sólidos en las grandes construcciones.

La primera función de la arquitectura es la de albergar y proteger al ser humano de las inclemencias del medio donde vive, siendo las primeras construcciones a cabaña o la cueva. Estas intervenciones en el paisaje modificaron el medio para que lo adapten a una condiciones de temperatura, humedad, protección de la lluvia y viento propicias para el ser humano. Esto es algo que se debe tener en cuenta la hora de la construcción de las viviendas en una comunidad agraria indígena, y tener en cuenta cuáles son los problemas principales a resolver.

Los materiales principales que se utilizaron para las construcciones mayas fueron la madera, que fue un elemento básico y siempre disponible, junto a la piedra, la tierra, la arcilla y cierto áridos, así como otros elementos vegetales, junto con el agua para hacer los conglomerantes. Estos serán los materiales fundamentales utilizados en el proyecto junto con elementos derivados de la globalización como es el caso de la utilización de las botellas de PET para hacer los cerramientos.

Las grandes construcciones que se conservan de los grandes templos mayas nos permiten tener una visión clara de los conocimientos que tenían, ya que para la construcción no se utilizaban ningún elemento metálico.

Onte asistín a unha clase de Proxectos 5 con Alfonso Penela na que están traballando nun proxecto de urbanización e construción de vivendas en África. A verdade é que foi unha moi boa experiencia na que xa na escola de Arquitectura de Coruña se empezase a traballar en proxectos de cooperación e ver todo o que de alí se aprende e se interioriza. A experiencia estivo moi ben, xa que ademáis das corrección de dous grupos, houbo unha serie de temas de reflexións na clase que me pareceron moi útiles a hora de pensar como explicar o PFC.

O proxecto é nunha comunidade en Camerún, na que hai que ordenar a construción de 250 vivendas e uns equipamentos nunha zona próxima ao asentamento de Rey Bouba. Entre os temas que se trataron na clase falouse que o novo asentamento estaba máis próximo a unha pequena aldea, que a un crecemento urbana. Un dos temas interesantes foi o tratamento dunha densidade adecuada para conformar unha aldea dunhas medidas concretas e que o mellor era adecuado marcar un límite adecuado, e se se sobrepasaba ese límite habería que montar outra nova aldea, xa que a vella xa non sería sostible. Neste caso fixemos referencia as novelas utópicas Walden e Walden 2 nas que había un tamaño adecuado. Para saber cal era a densidade apropiada para unha aldea deste tipo era bo coñecer os datos de clima, modo de construír no territorio, os modos de conviviencia social, a funcionalidade, a forma de consumir o territorio, e a economía.

Outro dos debates que houbo na clase foi se era adecuado dimensionar todo o rueiro en función dos coches que na actualidade só existen 3 en toda a  aldea, ou se se podería crear un espazo fóra do trazado onde situalos.

A verdade é que paréceme adecuado que nas escolas de arquitectura se traballe tamén en temas sociais, e unha búsqueda de mellora da vida das persoas. Xa que en tempos de crise coma estes unha posibilidade moi importante é traballar en proxectos de este tipo, como é o caso dos arquitectos noruegos de TYIN, que na actualidade están facendo proxectos no sudeste asiático para a poboación con menos recursos da zona. Máis información no artigo “La arquitectura de la necesidad” de David García.

Outros dos arquitectos que están a desenvolver proxectos de este tipo son: Anne Heiriger, Diebedo Francis Kére, ou Solano Benitez.

Ayer asistí a una clase de Proyectos 5 con Alfonso Penela en la que están trabajando en un proyecto de urbanización y construcción de viviendas en África. La verdad es que fue una muy buena experiencia en la que ya en la escuela de Arquitectura de Coruña se empezara a trabajar en proyectos de cooperación y ver todo el que de allí se aprende y si interioriza. La experiencia estuvo muy bien, ya que además de las corrección de dos grupos, hubo una serie de temas de reflexiones en la clase que me parecieron muy útiles la hora de pensar como explicar el PFC.

El proyecto es en una comunidad en Camerún, en la que hay que ordenar la construcción de 250 viviendas y unos equipamientos en una zona próxima al asentamiento de Rey Bouba. Entre los temas que si trataron en la clase se habló que el nuevo asentamiento estaba más próximo a una pequeña aldea, que a un crecimiento urbana. Uno de los temas interesantes fue el tratamiento de una densidad adecuada para conformar una aldea de unas medidas concretas y que lo mejor era adecuado marcar un límite adecuado, y si se sobrepasaba ese límite habría que montar otra nueva aldea, ya que la vieja ya no sería sostenible. En este caso hicimos referencia las novelas utópicas Walden y Walden 2 en las que había un tamaño adecuado. Para saber cuál era la densidad apropiada para una aldea de este tipo era bueno conocer los datos de clima, modo de construir en el territorio, los modos de conviviencia social, la funcionalidad, la forma de consumir el territorio, y la economía.

Otro de los debates que hubo en la clase fue si era adecuadodimensionar todo el barrio en función de los coches que en la actualidad sólo existen 3 en toda aldea, o si se podría crear un espacio fuera del trazado donde situarlos.

La verdad es que me parece adecuado que en las escuelas de arquitectura se trabaje también en temas sociales, y una búsqueda de mejora de la vida de las personas. Ya que en tiempos de crisis como estos una posibilidad muy importante es trabajar en proyectos de este tipo, como es el caso de los arquitectos noruegos de TYIN, que en la actualidad están haciendo proyectos en el sudeste asiático para la población con menos recursos de la zona. Más información en el artículo «La arquitectura de la necesidad» de David García.

Otros de los arquitectos que están desarrollando proyectos de este tipo son: Anne Heiriger, Diebedo Francis Kére, o Solano Benitez.

A civilización Maia é unha cultura precolombina da zona de América Central estendida polos territorios mexicanos, guatemaltecos, hondureños e salvadoreños. Trátase dunha cultura milenaria con grandes avances no urbanismo, na arquitectura, nas artes, na literatura e na ciencia, comparables ás grandes civilizacións antigas do Vello Mundo. Os maias no fixeron uso do metal ata épocas moi tardías, nin utilizaron a roda como medio de transporte.

Coa conquista española e o posterior xenocidio comezou o seu declive. Aínda así o pobo maia conseguiu sobrevivir ata os noso días, pese a marxinación e o racismo sufrido.

O espazo xeográfico no que se desenvolveu a cultura maia abarca unha ampla zona de máis de 324000 km2; con fronteiras dificilmente determinables. Hai unha distinción tradicional que se fai entre os asentamentos maias, diferenciados por clima e topografía, as Terras Baixas e as Terras Altas. As características de cada un deles influíu nas súas cidades e no modelo urbano que se adaptou.

As Terras Baixas denomínanse así porque a súa altura non supera os 500 m sobre o nivel do mar, cun clima tropical húmido no que rara vez as súas temperaturas son inferiores a 18 ºC. As Terras Altas ou de altiplano son moi distintas, nelas a maioría dos asentamentos se atopan a 1500 m de altitude. O clima é primaveral durante todo o ano, con temperaturas entre 15 e 25 ºC, sendo a época de choiva de maio a outubro. Entre ambas zonas aparecen zonas de transito onde se levantaron importantes cidades como son o caso de Quiriguá ou Copán.

A historia da cultura maia comeza cos primeiros nómades que pasaron por estas terras fai máis de once mil anos. Desde esta época ata o ano 1500 aC considérase o período Arcaico, ao que pertencen as primeiras pegadas de poboadores e actividades humanas en moi diversas zonas, tanto no altiplano coma na costa beliceña. Foi a partires do 2000 aC cando empezaron a asentarse as primeiras comunidades aldeáns na costa do Pacífico, que adoptaron unha tecnoloxía cerámica bastante elaborada.

O período preclásico ou formativo abarca desde o ano 1500 aC ata o 250 aC, con tres subperíodos: Preclásico Temperá (1500-900 aC), Preclásico Medio (900-300 aC) e Preclásico Tardío (300-250 aC). Durante o Preclásico Temperá fóronse establecendo na rexión grupos de fala maia que, pouco a pouco, se converteron en asentamentos permanentes. En todo este proceso influíu o pobo veciño, os olmecas, que nos séculos anteriores desenvolveran un estilo artístico e un conxunto de símbolos que logo se propagarían entre os maias. No Preclásico Medio existe unha ocupación máis xeneralizada da área, e unha homoxeneización da olaría, o que demostra uns fortes vínculos de carácter socio-cultural entre as diferentes zonas. Durante esta época comezaron a levantarse as primeiras arquitecturas pétreas na cidade de Nakbé, situada no corazón da selva do Petén, ou en Kaminaljuyú, con obras de arquitectura pública e de enxeñaría hidráulica. No Preclásico Tardío a autoridade real foi aceptada de forma xeneralizada en toda a  área maia, proceso ligado á representación destes de forma triunfal nos monumentos pétreos xunto a inscrición xeroglíficos. Nesta época leváronse a cabo importantes proxectos en El Mirador e en Nakbé. Durante este período incrementouse a práctica de levar a cabo sacrificios humanos, ligado ao incremento dos conflitos bélicos entre os principais centros rivais dominantes.

O período clásico subdivídese en tres épocas: Clásico Temperá (250 aC-600 dC), Clásico Tardío (600-850 dC) e o Clásico Terminal (850-1000 dC). É o momento de maior esplendor e foi cando aumentou o número de construcións, como é o caso de Tikal. Durante o Clásico Tardío prodúcese a eclosión da civilización Maia das Terras Baixas meridionais, creando cidades como Palenque, Piedras Negras, Nakum, Yaxhá, Copán, Quiriguá. Debido ás guerras e ao esgotamento do solo debido ao seu uso intensivo, empezáronse a abandonar eses centros durante o Clásico Terminal.

O período Posclásico (1000-1500 dC) pódese dividir en dúas épocas: o Posclásico Inicial, ata o ano 1200, e o Tardío que levaría ata a chegada dos españois. Neste período comeza lentamente o ocaso da cultura maia, co abandono das cidades cerimoniais e a dispersión da poboación por todo o territorio. Durante esta época Chichén Itzá e Mayapán, intentan volver ao tradicional sistema político no que convivían os diferentes grupos étnicos.

A conquista española multiplicou a catástrofe, a humillación, o sentimento de derrota, e a destrución do seu mundo material e simbólico. Pese ao deterioro do século XVI, na actualidade hai un número importantísimo de poboacións indíxenas herdeiras das súas tradicións, que manteñen viva a cultura, a lingua e o pensamento dos maias.

A cultura maia contaban cunha concepción do universo semellante a outras culturas da zona na que concibían o cosmos como un espazo ordenado en tres niveis: ceo, terra e inframundo. Estes tres elementos estaban conectados estre si a través do eixo cósmico ou cuarto elemento. Estes elementos foron representados tanto na arquitectura coma nas representacións artísticas mediante complexas composicións simbólicas. Tamén están representados nos códices posclásicos, tales como o Popol Vuh dos k’iché, os Libros de Chilam Balamdos maias yucatecos ou o Memorial de Sololá dos maias Kaqchikeles.

O cosmos, ou mundo ordeado, foi creado na “Praza das tres pedras”, e simbolizada nalgunhas ánforas policromadas trípodes; esta tradición conservouse ata os nosos días, tendo moitos indíxenas tres pedras ou tres ánforas en torno ao lume.

Os elementos principais son a auga, a terra, o lume e o aire. Estes elementos aparecen reflectidos na cruz cósmica que está formada por unha matriz de 3 x 3 e catro elementos que tamén marcan os puntos cardinais. Na cruz coas distintas cores amósanse unhas referencias:

– o verde fai referencia á terra

– o azul ao ceo

– o vermello ao leste, é o lugar por onde sae o sol, fai referencia ao sangue, ao millo vermello e o frijol

– o amarelo ao sur e tamén á cor da pel

– o negro, situado ao oeste, fai referencia á morte e ao descanso e a escuridade

– o branco ao norte, referencia a saída do vento e as nubes; tamén aos dentes e parte dos ollos

Os maias  desenvolveron un sistema de escritura que representaba a linguaxe falada, a través dunha combinación de símbolos fonéticos e ideogramas, contando con 800 símbolos distintos. Ademais das inscricións en pedra, consérvanse unicamente 4 libros anteriores á conquista española, moi poucos, xa que os españois destruíron varios miles.

Xunto coa escritura tamén desenvolveron un sistema matemático vixesimal, derivado de contar cos dedos das mans e as dedas dos pes. Ademais foi a primeira civilización en usar o cero. Para a súa representación utilizaban 3 símbolos: o punto para as unidades, unha barra horizontal para 5 unidades e unha cuncha para o cero. Tamén foron os primeiros en traballar cun sistema posicional, a través dun sistema vertical que ía en función de 20.

Este sistema matemático permitiu aos maias grandes avances no calendario e en descubrimentos astronómicos, con medicións exactas de eclipses e solsticios, ciclos astronómicos,… Os maias utilizaban tres sistemas de calendario diferentes: o tzolkin (calendario sagrado), o haab (calendario civil) e o sistema da Conta Longa. O tzolkin é un ciclo de 260 días, dividido en 13 meses de vinte días cada un (representado por un nahual diferente). O haab, ten 365 días, con 18 meses de 20 días, e 5 días máis que conforman o Uayeb, considerados nefastos. Ambos calendarios conflúen cada 18.980 días. O calendario que os complementan é a Conta Longa, coa que eran capaces de individualizar un día concreto nun período de máis de un millón de días.

Para toda a xente que teme que o no 2012 acaba o mundo como o calendario maia, esto non é verdade. O 21 de decembro de 2012, remata o 12 baqtun, sendo a última unidade admisible destes e culminando un período de 1.872.000 días, volvendo a comezar a conta xa que o primeiro día tomado no calendario maia relacionaba o 0 baqtun e o 13 baqtun. Nos textos mesoamericanos que resistiron ata a nosa época non relacionan o final do 12 baqtun con ningunha convulsión cósmica, así que por eso non os preocupedes que aínda temos tempo para cambiar o mundo.

No próximo artigo intentarei reflexionar sobre a arquitectura maia nos seus templos e construcións.

La civilización Maya es una cultura precolombina de la zona de América Central extendida por los territorios mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. Se trata de una cultura milenaria con grandes avances en el urbanismo, en la arquitectura, en las artes, en la literatura y en la ciencia, comparables a las grandes civilizaciones antiguas del Viejo Mundo. Los mayas en el hicieron uso del metal hasta épocas muy tardías, ni utilizaron la rueda como medio de transporte.

Con la conquista española y el posterior genocidio comenzó su declive. Aun así el pueblo maya consiguió sobrevivir hasta los nuestro días, pese a marginación y el racismo sufrido.

El espacio geográfico en el que se desarrolló la cultura maya abarca una amplia zona de más de 324000 km2; con fronteras difícilmente determinables. Hay una distinción tradicional que se hace entre los asentamientos mayas, diferenciados por clima y topografía, las Tierras Bajas y las Tierra Alta. Las características de cada uno de ellos influyó en sus ciudades y en el modelo urbano que se adaptó.

Las Tierras Bajas se denominan así porque su altura no supera los 500 m sobre el nivel del mar, con un clima tropical húmedo en el que rara vez sus temperaturas son inferiores a 18 ºC. Las Tierra Alta o de altiplano son muy distintas, en ellas la mayoría de los asentamientos se encuentran a 1500 m de altitud. El clima es primaveral durante todo el año, con temperaturas entre 15 y 25 ºC, siendo la época de lluvia de mayo a octubre. Entre ambas zonas aparecen zonas de transito donde se levantaron importantes ciudades como son el caso de Quiriguá o Copán.

La historia de la cultura maya comienza con los primeros nómadas que pasaron por estas tierras hace más de once mil años. Desde esta época hasta el año 1500 aC se considera el período Arcaico, al que pertenecen las primeras huellas de pobladores y actividades humanas en muy diversas zonas, tanto en el altiplano como en la costa beliceña. Fue a partir del 2000 aC cuando empezaron a asentarse las primeras comunidades aldeanos en la costa del Pacífico, que adoptaron una tecnología cerámica bastante elaborada.

El período preclásico o formativo abarca desde el año 1500 aC hasta el 250 aC, con tres subperíodos: Preclásico Tempranera (1500-900 aC), Preclásico Medio (900-300 aC) y Preclásico Tardío (300-250 aC). Durante el Preclásico Tempranera se fueron estableciendo en la región grupos de habla maya que, poco a poco, se convirtieron en asentamientos permanentes. En todo este proceso influyó el pueblo vecino, los olmecas, que en los siglos anteriores habían desarrollado un estilo artístico y un conjunto de símbolos que luego se propagarían entre los mayas. En el Preclásico Medio existe una ocupación más generalizada del área, y una homogeneización de la alfarería, lo que demuestra unos fuertes vínculos de carácter socio-cultural entre las diferentes zonas. Durante esta época comenzaron a levantarse las primeras arquitecturas pétreas en la ciudad de Nakbé, situada en el corazón de la selva del Petén, o en Kaminaljuyú, con obras de arquitectura pública y de ingeniería hidráulica. En el Preclásico Tardío la autoridad real fue aceptada de forma generalizada en toda el área maya, proceso ligado a la representación de estos de forma triunfal en los monumentos pétreos junto a la inscripción jeroglíficos. En esta época se llevaron a cabo importantes proyectos en El Mirador y en Nakbé. Durante este período se incrementó la práctica de llevar a cabo sacrificios humanos, ligado al incremento de los conflictos bélicos entre los principales centros rivales dominantes.

El período clásico se subdivide en tres épocas: Clásico Tempranera (250 aC-600 dC), Clásico Tardío (600-850 dC) y el Clásico Terminal (850-1000 dC). Es el momento de mayor esplendor y fue cuando aumentó el número de construcciones, como es el caso de Tikal. Durante el Clásico Tardío se produce la eclosión de la civilización Maya de las Tierras Bajas meridionales, creando ciudades como Palenque, Piedras Negras, Nakum, Yaxhá, Copán, Quiriguá. Debido a las guerras y al agotamiento del solo debido a su uso intensivo, empezaron a abandonarse esos centros durante el Clásico Terminal.

El período Postclásico (1000-1500 dC) puede dividirse en dos épocas: el Postclásico Inicial, hasta el año 1200, y el Tardío que llevaría hasta la llegada de los españoles. En este período comienza lentamente el ocaso de la cultura maya, con el abandono de las ciudades ceremoniales y la dispersión de la población por todo el territorio.
Durante esta época Chichén Itzá y Mayapán, intentan volver al tradicional sistema político en el que convivían los diferentes grupos étnicos.

La conquista española multiplicó la catástrofe, la humillación, el sentimiento de derrota, y la destrucción de su mundo material y simbólico. Pese al deterioro del siglo XVI, en la actualidad hay un número importantísimo de poblaciones indígenas herederas de sus tradiciones, que mantienen viva la cultura, la lengua y el pensamiento de los mayas.

La cultura maya contaban con una concepción del universo semejante a otras culturas de la zona en la que concebían el cosmos como un espacio ordenado en tres niveles: cielo, tierra yinframundo. Estos tres elementos estaban conectados estre sí a través del eje cósmico o cuarto elemento. Estos elementos fueron representados tanto en la arquitectura como en las representaciones artísticas mediante complejas composiciones simbólicas. También están representados en los códices postclásicos, tales como el Popol Vuh de los k’iché, los Libros de Chilam Balamdos mayas yucatecos o el Memorial de Sololáde los mayas Kaqchikeles.

El cosmos, o mundo ordeado, fue creado en la «Plaza de las tres piedras», y simbolizada en algunas ánforas policromadas trípodes; esta tradición se conservó hasta nuestros días, teniendo muchos indígenas tres piedras o tres ánforas en torno al fuego.

Los elementos principales son el agua, la tierra, el fuego y el aire. Estos elementos aparecen reflejados en la cruz cósmica que está formada por una matriz de 3 x 3 y cuatro elementos que también marcan los puntos cardinales. En la cruz con los distintos colores se muestran unas referencias:
– el verde hace referencia a la tierra

– el azul al cielo

– el rojo al este, es el lugar por donde sale el sol, hace referencia a la sangre, al maíz rojo y el frijol

– el amarillo al sur y también al color de la piel

– el negro, situado al oeste, hace referencia a la muerte y al descanso y la oscuridad

– el blanco al norte, referencia la salida del viento y las nubes; también a los dientes y parte de los ojos

Los mayas desarrollaron un sistema de escritura que representaba el lenguaje hablado, a través de una combinación de símbolos fonéticos e ideogramas, contando con 800 símbolos distintos. Además de las inscripciones en piedra, se conservan únicamente 4 libros anteriores a la conquista española, muy pocos, ya que los españoles destruyeron varios miles.

Junto con la escritura también desarrollaron un sistema matemáticovixesimal, derivado de contar con los dedos de las manos y los dedos del pie de los pes. Además fue a primera civilización en usar el cero. Para su representación utilizaban 3 símbolos: el punto para las unidades, una barra horizontal para 5 unidades y un caparazón para el cero. También fueron los primeros en trabajar con un sistema posicional, a través de un sistema vertical que iba en función de 20.

Este sistema matemático permitió a los mayas grandes avances en el calendario y en descubrimientos astronómicos, con mediciones exactas de eclipses y solsticios, ciclos astronómicos … los mayas utilizaban tres sistemas de calendario diferentes: el tzolkin (calendario sagrado), el haab (calendario civil) y el sistema de la Cuenta Larga. El tzolkin es un ciclo de 260 días, dividido en 13 meses de veinte días cada uno (representado por un nahualdiferente). El haab, tiene 365 días, con 18 meses de 20 días, y 5 días más que conforman el Uayeb, considerados nefastos. Ambos calendarios confluyen cada 18.980 días. El calendario que los complementan es a cuenta Larga, con aquella que eran capaces de individualizar un día concreto en un período de más de un millón de días.

Para toda la gente que teme que el en el 2012 acaba el mundo como el calendario maya, esto no es verdad. El 21 de diciembre de 2012, termina el 12 baqtun, siendo la última unidad admisible de estos y culminando un período de 1.872.000 días, volviendo a comenzar a cuenta ya que el primer día tomado en el calendario maya relacionaba el 0 baqtun y el 13 baqtun. En los textosmesoamericanos que resistieron hasta nuestra época no relacionan el final del 12 baqtun con ninguna convulsión cósmica, así que por eso no preocuparlos que aun tenemos tiempo para cambiar el mundo.

En el próximo artículo intentaré reflexionar sobre la arquitectura maya en sus templos y construcciones.

Unha vez concedida a terra  o INTA (Instituto Nacional de Transformación Agraria), axencia gobernamental creada no ano 1962, é o encargado de dotar de títulos de propiedade da finca aos campesiños. Unha vez que o INTA prepara o título, é necesario anótalo no Rexistro da Propiedade, a miúdo este último paso non se leva a cabo.

Cóntase que o INTA é a entidade gobernamental máis corrupta de Guatemala e os seus propios funcionarios citan que “é verdade”. O sistema utilizado polo INTA é completamente manual, chegando a tardar una tramitación dunha solicitude á oficina do Rexistro da capital entre dous anos e dous anos e medio.

Os títulos que concede inclúen certas restricións, como que non se poden vender os terreos que contan con títulos familiares, aínda que na actualidade suavizouse esta limitación, permitindo a venta transcorridos dez anos desde a tramitación do título. Ademais todos os individuos a cales se lle conceden títulos deben pagar pola terra nun prazo de 20 anos libres de intereses.

O INTA concede varias clase de titulacións , incluídos os familiares e individuais. A reforma do rexistro da terra beneficiaría aos campesiños que obteñen títulos coa medición do INTA, pero é necesario una relación entre esta institución e o rexistro para que a obtención sexa máis sinxelo.

Ademais das súas actividades de titulación, o INTA proporciona asistencia técnica, financiera e agrícola; xunto con administrar as propiedades estatais. Esta asistencia non implica costo algún para os beneficiarios durante un período de tres anos. Estas asistencias técnicas son as que fan os trazados das trece comunidades campesiñas indíxenas da zona de Retalhuleu. Estes trazados non se adaptan en ningún dos casos aos condicionantes propios do lugar (nin á topografía, nin á hidrografía, nin aos condicionantes meteorolóxicos, nin a vexetación existente,…), considerándose a retícula usada polos españois na colonización de América. Nalgunhas comunidades este trazado crea problemas de inundacións en algúns lotes, problemas de ventilación nas vivendas ao non encontrarse orientados os camiños principais na dirección do vento, unha maior deforestación en parcelas que non contan con moita vexetación, …

Estes trazados non teñen una orientación da retícula constante, variando en cada unha das comunidades. No espazo central sempre se localizan o espazo destinado aos equipamentos, ocupando nalgún caso uns lotes semellantes ás vivendas e noutros unas parcelas de maior tamaño. Os lotes, que son as parcelas de 1500 m2, nas que se localizan todas as construcións domésticas, adáptanse a retícula que xeran as vías principais. Ademais do espazo central urbano que crean os lotes e os equipamentos, a comunidade complementase con fincas de cultivos de entre 1,5 ha e 3 ha de cada familia destinadas a gandería e a agricultura, estas fincas non sempre están orientadas da mesma forma que o trazado urbano, adaptándose na maioría dos casos aos límites marcados da finca.

Analizando a situación e o crecemento das diferentes comunidades, co debuxo dos esquemas do trazado e iconizando os problemas de cada comunidade, buscase un novo trazado que poida incorporar todos os condicionantes propios do lugar apoiados cos datos do IGN, Instituto Xeográfico Nacional, no que se conta con todos os datos necesarios para está parcela en concreto.

Una vez concedida la tierra el INTA (Instituto Nacional de Transformación Agraria), agencia gubernamental creada en el año 1962, es el encargado de dotar de títulos de propiedad de la hinca a los campesinos. Una vez que el INTA prepara el título, es necesario lo anotas en el Registro de la Propiedad, a menudo este último paso no se lleva a cabo.

Se cuenta que el INTA es la entidad gubernamental más corrupta de Guatemala y sus propios funcionarios citan que «es verdad». El sistema utilizado por el INTA es completamente manual, llegando a tardar una tramitación de una solicitud a la oficina del Registro de la capital entre dos años y dos años y medio.

Los títulos que concede incluyen cierto restricciones, como que no se pueden vender los terrenos que cuentan con títulos familiares, aunque en la actualidad se suavizó esta limitación, permitiendo la narina transcurridos diez años desde la tramitación del título. Además todos los individuos a cales si le conceden títulos deben pagar por la tierra en un plazo de 20 años libres de intereses.

El INTA concede varias clase de titulaciones, incluida la familiar e individual. La reforma del registro de la tierra beneficiaría a los campesinos que obtienen títulos con la medición del INTA, pero es necesario una relación entre esta institución y el registro para que la obtención sea más sencillo.

Además de sus actividades de titulación, el INTA proporciona asistencia técnica, financiera y agrícola; junto con administrar las propiedades estatales. Esta asistencia no implica empinado a alguno para los beneficiarios durante un período de tres años. Estas asistencias técnicas son las que hacen los trazados de las trece comunidades campesinas indígenas de la zona de Retalhuleu. Estos trazados no se adaptan en ningún de los casos a los condicionantes propios del lugar (ni a la topografía, ni a la hidrografía, ni a los condicionantes meteorológicos, ni la vegetación existente,…), considerándose la retícula usada por los españoles en la colonización de América. En algunas comunidades este trazado crea problemas de inundaciones en algunos lotes, problemas de ventilación en las viviendas al no encontrarse orientados los caminos principales en la dirección del viento, una mayor deforestación en parcelas que no cuentan con mucha vegetación …

Estos trazados no tienen una orientación de la retícula constante, variando en cada una de las comunidades. En el espacio central siempre se localizan el espacio destinado a los equipamientos, ocupando en algún caso unos lotes semejantes a las viviendas y en otros unas parcelas de mayor tamaño. Los lotes, que son las parcelas de 1500 m2, en las que se localizan todas las construcciones domésticas, se adaptan la retícula que generan las vías principales. Además del espacio central urbano que crean los lotes y los equipamientos, la comunidad complementara con hincas de cultivos de entre 1,5 hay y 3 ha de cada familia destinadas la ganadería y la agricultura, estas hincas no siempre están orientadas de la misma forma que el trazado urbano, adaptándose en la mayoría de los casos a los límites marcados de la finca.

Analizando la situación y el crecimiento de las diferentes comunidades, con el dibujo de los esquemas del trazado yiconizando los problemas de cada comunidad, buscara un nuevo trazado que pueda incorporar todos los condicionantes propios del lugar apoyados con los datos del IGN, Instituto Geográfico Nacional, en lo que se cuenta con todos los datos necesarios para está parcela en concreto.

Nesta nova entrada a idea é contar o proceso de organización de moitas comunidades para poder recuperar as terras que durante a guerra civil fóronlle arrebatadas, tendo que emigrar a outros lugares do país, normalmente cara ao Norte na zona das montañas.

Os datos para contarvos os feitos históricos están xuntados nunha pequena publicación e narrados por Damián Vail, que participou durante eses anos na loita pola terra ata a consecución das parcelas de Santa Inés e Nueva Cajolá.  As comunidades que formaban este movemento pertencían a etnia mam, descendentes da poboación maia, de orixe da zona de Cajolá, no departamento de Quetzaltenango.

“Entorno ao 1888 o poder militar arrebatoulles a metade das terras comunais dándollas a grandes finqueiros con poder económico e influencias no goberno. Ante este roubo xeráronse protestas ao goberno central esixindo a devolución das terras.No 1910 o goberno atendeu a protesta, pero a terra estaba ocupada por dúas novas aldeas, entón concedeu uns terreos co nome de “Las Pampas del Horizonte”.
Tempo despois o mesmo goberno de Manuel Estrada Cabrera, concedeu a propiedade da mesma terra a outros donos ignorando os títulos de propiedade, botándoo da terra e sendo outra comunidade sen terra.
Ata 1955 non se consolidou o primeiro movemento pro-recuperación das terras de Pampas del Horizonte, reprimido polo goberno do coronel Castillo Armas. En 1967, rexurde o movemento pero volve a ser reprimido coa violencia contra a poboación indíxena. Neste momento as terras xa son propiedade dun terratenente. Entorno ao 1988, o pobo mam sabe que só ben organizado ten algunha posibilidade se crea un movemento forte.
Durante todos eses anos a poboación sobrevivía nas grandes fincas cafeteiras, azucreiras e algodoeiras, sendo explotados polos terratenentes.
Co apoio do gobernador departamental, o deputado ao congreso polo departamento ea presidenta do INTA; o 22 de maio de 1989 a comunidade tomou e ocupou a finca.
Días despois da ocupación, o propietario xunto coas autoridades que apoiaran argumentaron que fora unha confusión e que a finca non existía. Sendo os campesiños acusados de usurpación e vinculación coa guerrilla, sendo tres persoas detidas e encarceradas. Toda a comunidade é desaloxada violentamente, trasladándose a beira da estrada que conducía a Coatepeque.
Durante agosto de 1990, e despois de estar vivindo durante un ano en condicións infrahumanas, os campesiños ocupan a praza da Constitución ata conseguir unha solución por parte do goberno. En 9 días o goberno localizara unha finca de 225 Ha denominada Santa Inés, no departamento de Retalhuleu.
Ante a ineficacia das xestións que se prolongaban no tempo, se decidiu en decembro ocupar a finca de Santa Inés. Formalizándose a entrega por parte do goberno o 10 de xaneiro de 1991. A finca non tiña suficiente superficie para albergar a todas as familias, sendo unha solución temporal ata esclarecer a propiedade de Pampas del Horizonte.
Mentres as familias non contaban con terra cultivable, os trámites co goberno cada vez ralentizábanse máis. A principios de 1992, os campesiños acordaron que si no prazo de catro meses a situación continuaba estancada, continuaríanse coas protestas e mobilizacións.
En abril ante a falta de movemento, os campesiños deciden ocupar outra vez a finca de Pampas del Horizonte. O goberno asociou o movemento campesiño coa guerrilla e como movemento armado. O 15 de xuño autoridades policiais obrigaron a desaloxar a finca, volvendo a poboación a ocupala en canto marchara a policía sendo outra vez desaloxados con maior brutalidade por parte dos antimotines.
Ante este desaloxo se decide organizar unha manifestación na capital para esixir a fin da represión e os enganos contra a poboación campesiña. Pacificamente o 21 de xullo de 1992, todas as familias ocuparon a Praza da Constitución, onde se entregaría unha petición do problema ao presidente.
A pesar de ter pedido permiso para a manifestación, a policía interrompeu a marcha co pretexto de que o documento non tiña a firma do ministro de gobernación. A manifestación foi escoltada pola policía, sendo recibidos na praza polo secretario da presidencia, que se negou a atender a demanda do movemento. Daquela decidiuse permanecer na praza ata que o goberno resolvese o conflito.
A presión policial era cada vez máis forte ata que comezou un desaloxo brutal por parte da policía armada contra os nenos e anciáns. Tendo 52 persoas feridas de gravidade e 15 desaparecidos. Co apoio de organizacións, medios e bombeiros voluntarios toda a comunidade refuxiouse no paraninfo da Universidade San Carlos, onde permaneceron durante 5 meses.
O 22 de xullo de 1992, o presidente en funcións entrevistouse co movemento e formouse unha comisión para buscar unha solución ao problema da terra. O 16 de setembro se chega a un novo acordo co goberno para buscar xunto co INTA unha terra para localizar ás familias desaloxadas.
Tras todas estas negociacións conséguese a entrega da terra de Nueva Cajolá por parte do goberno. Quince anos despois de instalarse nesas terras, a comunidade conta cos servizos básicos necesarios, xestionados pola organización comunitaria.
Durante todo o proceso de loita pola terra, houbo manifestacións de racismo e discriminación contra a poboación indíxena, sendo a organización da comunidade cunha loita continua conseguiu unha comunidade unida e organizada.”

Un proceso de organización semellante tiveron lugar nas outras trece comunidades do departamento de Retalhuleu, sendo un soporte fundamental unha boa organización comunitaria. A forma de traballo da comunidade unha vez posúe a terra mellora cando existe unha historia de loita anterior.

En esta nueva entrada la idea es contar el proceso de organización de muchas comunidades para poder recuperar las tierras que durante la guerra civil le fueron arrebatadas, teniendo que emigrar a otros lugares del país, normalmente hacia el Norte en la zona de las montañas.

Los datos para contaros los hechos históricos están juntados en una pequeña publicación y narrados por Damián Vail, que participó durante esos años en la lucha por la tierra hasta la consecución de las parcelas de Santa Inés y Nueva Cajolá. Las comunidades que formaban este movimiento pertenecían la etnia mam, descendientes de la población maya, de origen de la zona de Cajolá, en el departamento de Quetzaltenango.

"Entorno a 1888 el poder militar les arrebató la mitad de las tierras comunales dándoselos grandes finqueiros con poder económico e influencias en el gobierno. Ante este robo se generaron protestas al gobierno central exigiendo la devolución de las terras.No 1910 el gobierno atendió la protesta, pero la tierra estaba ocupada por dos nuevas aldeas, entonces concedió unos terrenos con el nombre de "Las Pampas de él Horizonte".
Tiempo después el mismo gobierno de Manuel Estrada Cabrera, concedió la propiedad de la misma tierra a otros dueños ignorando los títulos de propiedad, echándolo de la tierra y siendo otra comunidad sin tierra.
Hasta 1955 no se consolidó el primer movimiento pro-recuperación de las tierras de Racimos de él Horizonte, reprimido por el gobierno del coronel Castillo Armas. En 1967, resurge el movimiento pero vuelve a ser reprimido con la violencia contra la población indígena. En este momento las tierras ya son propiedad de un terrateniente. Entorno a 1988, el pueblo mam sabe que sólo bien organizado tiene alguna posibilidad si la cree un movimiento fuerte.
Durante todos esos años la población sobrevivía en las grandes hincas cafeteras, azucareras y algodoneras, siendo explotados por los terratenientes.
Con el apoyo del gobernador departamental, el diputado al congreso por el departamento ea presidenta del INTA; el 22 de mayo de 1989 la comunidad tomó y ocupó la hinca.
Días después de la ocupación, el propietario junto con las autoridades que habían apoyado argumentaron que había sido una confusión y que la hinca no existía. Siendo los campesinos acusados de usurpación y vinculación con la guerrilla, siendo tres personas detenidas y encarceladas. Toda la comunidad es desalojada violentamente, trasladándose la orilla de la carretera que conducía la Coatepeque.
Durante agosto de 1990, y después de estar viviendo durante un año en condiciones infrahumanas, los campesinos ocupan la plaza de la Constitución hasta conseguir una solución por parte del gobierno. En 9 días el gobierno había localizado una hinca de 225 Ha denominada Santa Inés, en el departamento de Retalhuleu.
Ante la ineficacia de las gestiones que se prolongaban en el tiempo, si decidió en diciembre ocupar la hinca de Santa Inés. Formalizándose la entrega por parte del gobierno el 10 de enero de 1991. La hinca no tiña suficiente superficie para albergar a todas las familias, siendo una solución temporal hasta esclarecer la propiedad de Racimos de él Horizonte.
Mientras las familias no contaban con tierra cultivable, los trámites con el gobierno cada vez ralentizábanse más. A principios de 1992, los campesinos acordaron que sí en el plazo de cuatro meses la situación continuaba estancada, se continuarían con las protestas y movilizaciones.
En abril ante a falta de movimiento, los campesinos deciden ocupar otra vez la hinca de Racimos de él Horizonte. El gobierno asoció el movimiento campesino con la guerrilla y como movimiento armado. El 15 de junio autoridades policiales obligaron a desalojar la hinca, volviendo a ocuparla la población en cuanto había marchado la policía siendo otra vez desalojado con mayor brutalidad por parte de los antimotines.
Ante este desalojo se decide organizar una manifestación en la capital para exigir a fin de la represión y los engaños contra la población campesina. Pacíficamente el 21 de julio de 1992, todas las familias ocuparon la Plaza de la Constitución, donde se entregaría una petición del problema al presidente.
A pesar de haber pedido permiso para la manifestación, la policía interrumpió la marcha con el pretexto de que el documento no tenía la firma del ministro de gobernación. La manifestación fue escoltada por la policía, siendo recibidos en la plaza por el secretario de la presidencia, que se negó a atender la demanda del movimiento. A la sazón se decidió permanecer en la plaza hasta que el gobierno resolviera el conflicto.
La presión policial era cada vez más fuerte hasta que comenzó un desalojo brutal por parte de la policía armada contra los niños y ancianos. Teniendo 52 personas heridas de gravedad y 15 desaparecidos. Con el apoyo de organizaciones, medios y bomberos voluntarios toda la comunidad se refugió en el paraninfo de la Universidad Sano Carlos, donde permanecieron durante 5 meses.
El 22 de julio de 1992, el presidente en funciones se entrevistó con el movimiento y se formó una comisión para buscar una solución al problema de la tierra. El 16 de septiembre se llega a un nuevo acuerdo con el gobierno para buscar junto con el INTA una tierra para localizar a las familias desalojadas.
Tras todas estas negociaciones se consigue la entrega de la tierra de Nueva Cajolá por parte del gobierno. Quince años después de instalarse en esas tierras, la comunidad cuenta con los servicios básicos necesarios, gestionados por la organización comunitaria.
Durante todo el proceso de lucha por la tierra, hubo manifestaciones de racismo y discriminación contra la población indígena, siendo la organización de la comunidad con una lucha continua consiguió una comunidad unida y organizada."

Un proceso de organización semejante tuvieron lugar en las otras trece comunidades del departamento de Retalhuleu, siendo un soporte fundamental una buena organización comunitaria. La forma de trabajo de la comunidad una vez posee la tierra mejora cuando existe una historia de lucha anterior.

 

Con esta nova entrada pretendo dar comezo a unha serie de artigos na que poder explicar a realidade guatemalteca, na época actual e de onde ven. Para intentar contar todas os acontecementos históricos, utilizarei parte dos textos de Eduardo Galeano en “Patas arriba. La escuela del mundo al revés” e os artigos de Alberto Arce en Plaza Pública.

Toda a cultura guatemalteca deriva da civilización maia, que foi unha cultura precolombina na zona de América Central estendida polos territorios actuais de México, Guatemala, Honduras e El Salvador (en próximos artigos falarei da cultura maia, e todo o que de ela derivou).

Guatemala é un país centroamericano cunha zona montañosa de orixe volcánico moi importante. As montañas dividen o país en tres franxas: a costa pacífica, as terras altas, e a rexión do Petén ao Norte. A poboación de Guatemala é de 13 millóns de persoas, caracterizada por unha poboación nova. A lingua oficial é o castelán pero non toda a poboación a fala, conservándose 21 variantes da lingua protomaia. Guatemala é un país en vías de desenvolvemento encontrándose no Informe de Desenvolvemento Humano no posto 121, cun índice de desenvolvemento humano do 0,696.

A historia recente do país caracterízase por unha longa guerra civil que durou 36 anos. Todo comezou no ano 1954 cando Guatemala estaba gobernada de maneira democrática por Jacobo Arbenz. Como conta Galeano todo derivou do medo dos EUA a ter un goberno socialista tan preto:

“A liberdade de comercio véndese como nova, pero ten unha longa historia. E esa historia ten moito que ver cos orixes da inxustiza, que no noso tempo reina coma se nacera dun repolo, ou da orella dunha cabra:
[…]
a Guatemala decidiu, no 1954, practicar a liberdade de comercio comprando o petróleo á Unión Soviética, entón os EUA organizaron unha fulminante invasión, que puxo as cousas no seu lugar;”

Eses anos de guerra civil tamén xeraron a recuperación da discriminación a poboación indíxena que xa sufrirá durante a conquista española, na que perderan todas as súas terras e parte da súa cultura.

“Hoxe en día, considérase aos indios un peso morto para a economía dos países que viven en gran medida dos seus brazos, e un lastre para a cultura de plástico que eses países teñen por modelo. En Guatemala, un dos poucos países onde puideron recuperarse da catástrofe demográfica, os indios sofren maltrato como a máis marxinada das minorías, aínda que sexa a maioría da poboación: os mestizos e os brancos, ou os que din ser brancos, visten e viven, ou quixeran vestir e vivir, ao modo de Miami, por non parecer indios, mentres miles de estranxeiros acoden en peregrinación ao mercado de Chichicastenango, un dos baluartes da beleza no mundo, onde o arte indíxena ofrece os seus tecidos de asombrosa imaxinación creadora. O coronel Carlos Castillo Armas, que no 1954 usurpou o poder, soñando en converter Guatemala en Disneylandia. Para salvar aos indios da ignorancia e do atraso, o coronel propúxose “desertarlles o gusto estéticos”, como explicou un folleto de propaganda oficial, “ensinándolles tecidos, bordados e outras labores”. A morte o sorprendeu en plena tarea.”

Coa entrada no goberno do xeneral Ríos Montt no ano 1982, ano na que a loita estendeuse a toda as comunidades, provocando unha enorme masacre e reducindo bruscamente a poboación do país.

“En tempos recentes, […] non había máis que soldados indios nos exércitos que arraxaron as comunidades indias nas montañas de Guatemala: os oficiais, mestizos, cumprían en cada crime unha feroz cerimonia de exorcismo contra a metade da súa sangue”

Toda a guerra civil afectou aos sentimentos da poboación despois de firmados os acordos de paz no ano 1996, e restaurado o sistema democrática. O sistema de extorsións e ameazas encabezados por sicarios dirixidos pola clase do poder seguen a amedrentar a toda a poboación.

“O pánico colectivo, que identifica á democracia co caos e a inseguridade, é unha das explicacións posibles para a boa das campañas políticas de algúns xenerais latinoamericanos. Ata fai poucos anos, eses militares exerceran ditaduras sanguentas, ou participaran en elas como protagonistas de primeiro plano, pero despois metéronse na contenda democrática con sorprendente eco popular. O xeneral Ríos Montt, anxo exterminador dos indíxenas de Guatemala, encabezaba as enquisas cando prohibiuse a súa candidatura presidencial.”

A situación actual do territorio non mellorou moito como nos conta Alberto Arce nos seus artigos vendo reflexada a realidade da explotación laboral e o traballo infantil nas fincas de caña de azucre.

“Trabajo infantil y explotación laboral en el azúcar de Guatemala” Alberto Arce

“A primeira vista, Kennedy S. podería estar saíndo do colexio coa cara sucia despois de xogar con pinturas, protexido do sol cunha gorra e cargando unha pequena mochila. É un neno de 12 anos que lle sorrí a todo aquel con quen se cruza polo camiño. Nada en el chamaría a atención se non se mantivera apoiado nun machete que, cravado no chan, chégalle ata a cintura e delata a súa ocupación. 
Kennedy non ven da escola. Traballa na zafra do azucre desde os 11 anos. “Fago dous surcos eu só”, afirma orgulloso. Os brazos de Kennedy, duros e musculosos, exercitados a base de levantar o machete, xa no son os dun rapaz senón os dun cortador de caña en toda regra.
[…]
En 1994 os enxeños azucreiros comezaron a explicitar que deixarían recibir como traballadores aos fillos, menores de idade, dos seus empregados. "Pensen que entón Guatemala nin sequera asinara a paz. Avisamos con tempo e no ano 2000 implementar institucionalmente o Traballo Infantil Cero". Unha política que unha década máis tarde non foi totalmente implantada e que segue vendo como os enxeños reciben cana producida polo traballo infantil.
[…]
Os estudos de primaria que farán os nenos traballadores dificilmente permitiranlles acceder a un mellor emprego. Guatemala é o país con peores índices de América. Mentres a media de anos de escolaridade no continente é de 7,78 anos, en Guatemala é de 4,14 anos segundo o Índice de Desenvolvemento Humano do PNUD. Ao igual que sucede coas cifras de traballo infantil ou a evolución da renda per cápita, no indicador educativo o país tamén ofrece os peores resultados do continente americano.”

Ademais da explotación infantil outro moitos temas de actualidade son a desmesura na actuación militar contra os campesiños na Finca Los Cafetales, no Departamento de Retalhuleu.

“Morir por cuatro caballerías de maíz” Alberto Arce

“Internarse no conflito pola terra en Guatemala é case tan complexo como chegar ao Terreo Los Cafetales, no municipio de Santa CruzMuluá, Departamento de Retalhuleu, á que só se pode chegar tras percorrer 25 quilómetros a través unha pista de terra que se abre entre inmensas extensións de cana de azucre.
Entre cana e cana, árbores de caucho, homes con pistola ao cinto -aquí as regras son outras- e algo de gando que pasta, alleo ao conflito que se vive ao seu arredor. […] Cornelio Flores, líder da Comunidade Brisas de Samala sérvelle para explicar o conflito pola terra estendido ao longo de todo o país. "Coa cana non alimentamos os nosos fillos. Co millo, si. A terra ten que darnos de comer".
[…]
Máis alá da permanencia do campesiñado, a explotación. Xesús, machete en man, sombreiro de palla, camisa aberta, súmase á historia. "De sol a sol por 40 quetzales diarios (1 euro=11 quetzales). Démoslle a nosa vida a esta terra e pasamos fame. Que nos deixen traballala e nos devolva vida en forma de comida".
[…]
O pasado xoves 28 de xullo o Estado tratou de desaloxalos por usurpación. 450 membros da policía Nacional Civil e 60 soldados presentáronse alí. Encontráronse con dúas ducias de campesiños que lles facían fronte sentados nunha ponte.
Ante o desaloxo, un dos membros da comunidade campesiña que habitaba o terreo dende que naceu ao igual que o seu pai, ao que igual que a súa viúva e os cinco fillos que deixa, tivo a desgracia de demostrar ata onde chegaba o seu compromiso coa terra, a súa teimosía. A súa e a de quen ordenou desaloxala.
[…]
Sergio de León tiña 31 anos e levaba a metade da súa vida traballando ese terreo. Morreu tratando de evitar que o separasen do seu millo. Plantado na ponte que dá acceso ao terreo. Sostendo a bandeira guatemalteca. Sergio era un campesiño organizado, membro de CODECA (Comité de Desenvolvemento Campesiño).
Un ou varios membros da Policía Nacional Civil disparáronlle a Sergiocatro proxectís de gas lacrimóxeno a dous metros de distancia segundo relatan as versións das testemuñas na reconstrución dos feitos. A policía deu dous minutos para retirarse, apuntándoo directamente ao corazón con proxectís que están deseñados para ser lanzados ao aire e nunca contra os corpos.”

A continua presión sobre as comunidades indíxenas para que unha empresa estranxeira explote o subsolo en busca de níquel que hai debaixo das comunidades quichés de Izabal; pero que pretenden crear unha normativa de explotación masiva da minería en calquera parte do país.

“El Níquel, los mapas y los hombres de la tierra roja” Alberto Arce

“Se Miguel Ángel Asturias lanzaba o seu Esparexede o verde e amarelo" do millo como sinónimo de riqueza e benestar, os queqchíesde 15 comunidades próximas a El Estor, habitantes da terra vermella do níquel de Izabal, non só se manteñen atrapados na súa endémica pobreza, loitando por defender un puñado de mazás de millo. Viven, tamén, practicamente encerrados polos gardas da Compañía Guatemalteca de Minas (CGN).
[…]
Unha empresa, a CGN, subsidiaria primeiro de empresas canadenses (Skye Resources e Hudway) e agora dunha empresa rusa (Solway) quedará cunha das maiores reservas de níquel de mundo e osqueqchíes, unha vez máis, perderán as súas terras.
[…]
A mediados de 1999, cando o proxecto levaba xa 19 anos paralizado por falta de rendemento económico, un grupo de familias quechíes provenientes de El Estor fundaron a Comunidade Las Nubes. Emprenderon camiño montaña arriba, regresando ás súas orixes, á terra vermella das montañas. Máis especificamente “buscando comida” segundo explica Marcos, secretario do COCODE (Consello Comunitario de Desenvolvemento) local. "No Estor, o que vive sen terra nin diñeiro, pasa fame. Aquí, polo menos, podemos plantar millo. En pequenas cantidades, "quen máis ten, non chega a 5 mazás de cereal".
Non foi doado chegar a Marcos. Aínda que te ganas de coñecelo, a Compañía Guatemalteca de Minas fai o que pode para evitar que os habitantes de Las Nubes reciban visitas. "Somos practicamente prisioneiros de La Compañía, pedindo permisos, co paso á comunidade pechado cando eles deciden, tendo que acceder sempre por camiños traseiros, intransitables, perigosos, que se pechan cando chove e nos deixan encerrados,".”

Unha das lacras da sociedade guatemalteca ademais dos actos violentos, e a desnutrición que sufre moitos nenos chegando a ter 18 mortes por día, sendo maior na poboación indíxena

«18 muertes diarias por desnutrición (capítulo 1)» Alberto Arce

“A taxa próxima ao 50% de desnutrición infantil crónica no país increméntase ao referirse á infancia indíxena, situándose en torno ao 65.9%. 
Tampouco as propias comunidades afectadas lograron organizarse de xeito efectivo para esixir unha solución inmediata a un problema que as decima. Como unha antiga responsable dunha institución do sistema de seguridade alimentaria nacional declarou, iso si, discretamente: "tras 250.000 mortos nun conflito armado, non é doado volver organizarse. Recordemos que segundo todas as estatísticas, o retrato robot do desnutrido é, abafantemente, feminino, indíxena e rural.
Porque Guatemala, e a súa poboación, se afixeron á fame. Ocúltano.
[…]
Crucemos os seguintes datos: ao Varrido Nutricional de 2011 esquécense tres dos doce meses do ano (un 25%) e a cifra de 1.03 millóns de nenos desnutrir en 2002 sitúase en 1.014 en 2009. O resultado non parece demasiado satisfactorio. Sumando todo isto co dato de que o 84% dos nenos morren nas súas casas, (cantos deles sen que ninguén rexistre a causa?) sírvanse en bandexa todos aqueles informes que defendan que a situación mellora.
A priori, a medida que nos afastamos do país gañamos independencia de criterio e precisión na análise. Abramos a investigación aos últimos 20 anos e vemos que globalmente empeorou. O Banco Mundial non ten dúbidas ao sinalar nas súas investigacións que Guatemala é o país do continente que menos avanzou na loita contra a desnutrición.”

Tamén os temas das eleccións que tiveron lugar no ano 2011, na que todos os Guatemaltecos viviron as eleccións con escepticismo e sen ningunha esperanza a que a súa situación cambiara nun futuro próximo.

“Escepticismo” Alberto Arce

-Mire -dígolle -estoulle a facer a mesma pregunta a todo o mundo. As respostas non serán representativas, pero pódeme a curiosidade. Cre vostede que, independentemente de que gañe un ou outro, Guatemala vivirá un cambio a partir de xaneiro de 2012?
-Non.
-Por que?
-A normativa electoral deste país viólase sistematicamente. Hai un límite de gasto en campaña electoral que non se cumpre. Aquí gasta moito diñeiro durante unha campaña larguísima. Iso obriga a que os partidos se comprometan con demasiada xente. Con persoas que non están necesariamente cargadas de boas intencións. O financiamento de campañas é un investimento. Todo investimento necesita dun retorno, dunha devolución con intereses.
-Iso impide o cambio político?
-Gañe quen gañe e mesmo coas mellores eleccións, os candidatos están atados polas súas débedas e compromisos. Mentres iso non cambie, Guatemala seguirá igual cun ou outro Presidente.”

Espero que esta serie de textos e artigos puidesen xerar unha idea de cal é a situación actual de Guatemala e cales son as vivencias dos últimos cincuenta anos, que aínda hoxe marcan o país. En próximas entradas intentarei explicar algunhas referencias a cultura maia.

Con esta nueva entrada pretendo dar comienzo a una serie de artículos en la que poder explicar la realidad guatemalteca, en la época actual y de donde ven. Para intentar contar todas los acontecimientos históricos, utilizaré parte de los textos de Eduardo Galeano en «Patas arriba. La escuela de él mundo al revés» y los artículos de Alberto Arce en Plaza Pública.

Toda la cultura guatemalteca deriva de la civilización maya, que fue una cultura precolombina en la zona de América Central extendida por los territorios actuales de Méjico, Guatemala, Honduras y El Salvador (en próximos artículos hablaré de la cultura maya, y todo el que de ella derivó).

Guatemala es un país centroamericano con una zona montañosa de origen volcánico muy importante. Las montañas dividen el país en tres franjas: la costa pacífica, las tierra alta, y la región del Petén al Norte. La población de Guatemala es de 13 millones de personas, caracterizada por una población nueva. La lengua oficial es el castellano pero no toda la población el habla, conservándose 21 variantes de la lengua protomaia. Guatemala es un país en vías de desarrollo encontrándose en el Informe de Desarrollo Humano en el puesto 121, con un índice de desarrollo humano del 0,696.

La historia reciente del país se caracteriza por una larga guerra civil que duró 36 años. Todo comenzó en el año 1954 cuando Guatemala estaba gobernada de manera democrática por Jacobo Arbenz. Como cuenta Galeano todo derivó del miedo de los EE.UU. a tener un gobierno socialista tan cerca:

"La libertad de comercio se vende como nueva, pero tiene una larga historia. Y esa historia tiene mucho que ver con los orígenes de la injusticia, que en nuestro tiempo reina como se había nacido de un repollo, o de la oreja de una cabra:
[...]
la Guatemala decidió, en 1954, practicar la libertad de comercio comprando el petróleo a la Unión Soviética, entonces los EE.UU. organizaron una fulminante invasión, que pujo las cosas en su lugar;"

Esos años de guerra civil también generaron la recuperación de la discriminación la población indígena que ya sufrirá durante la conquista española, en la que habían perdido todas sus tierras y parte de su cultura.

Hoy en día, se considera a los indios un peso muerto para la economía de los países que viven en gran medida de sus brazos, y un lastre para la cultura de plástico que esos países tienen por modelo. En Guatemala, uno de los pocos países donde pudieron recuperarse de la catástrofe demográfica, los indios sufren maltrato como la más marginada de las minorías, aunque sea la mayoría de la población: los mestizos y los blancos, o los que dicen ser blancos, visten y viven, o habían querido vestir y vivir, al modo de Miami, por no parecer indios, mientras miles de extranjeros acuden en peregrinación al mercado de Chichicastenango, uno de los baluartes de la belleza en el mundo, donde el artes indígena ofrece sus tejidos de asombrosa imaginación creadora. El coronel Carlos Castillo Armas, que en 1954 usurpó el poder, soñando en convertir Guatemala en Disneylandia. Para salvar a los indios de la ignorancia y del atraso, el coronel se propuso "desertarles el gusto estéticos", como explicó un folleto de propaganda oficial, "enseñándoles tejidos, bordados y otras cometidos". La muerte lo sorprendió en plena tarea."

Con la entrada en el gobierno del general Ríos Montt en el año 1982, año en la que la lucha se extendió a toda las comunidades, provocando una enorme masacre y reduciendo bruscamente la población del país.

"En tiempos recientes [...] no hacía más que soldados indios en los ejércitos que arraxaron las comunidades indias en las montañas de Guatemala: los oficiales, mestizos, cumplían en cada crimen una feroz ceremonia de exorcismo contra la mitad de la suya sangre"

Toda la guerra civil afectó a los sentimientos de la población después de firmados los acuerdos de paz en el año 1996, y restaurado el sistema democrática. El sistema de extorsiones y amenazas encabezados por sicarios dirigidos por la clase del poder siguen amedrentando a toda la población.

"El pánico colectivo, que identifica a la democracia con el caos y la inseguridad, es una de las explicaciones posibles para la boa de las campañas políticas de algunos generales latinoamericanos. Hasta hace pocos años, esos militares habían ejercido dictaduras sangrientas, o habían participado en ellas como protagonistas de primer plano, pero después se metieron en la contienda democrática con sorprendente eco popular. El general Ríos Montt, ángel exterminador de los indígenas de Guatemala, encabezaba las encuestas cuando se prohibió su candidatura presidencial."

La situación actual del territorio no mejoró mucho como nos cuenta Alberto Arce en sus artículos viendo reflexada la realidad de la explotación laboral y el trabajo infantil en las hincas de caña de azúcar.

«Trabajo infantil y explotación laboral en él azúcar de Guatemala« Alberto Arce

"La primera vista, Kennedy S podría estar saliendo del colegio con la cara sucia después de jugar con pinturas, protegido del sol con una gorra y cargando una pequeña mochila. Es un niño de 12 años que le sonríe a todo aquel con quien se cruza por el camino. Nada en él llamaría a la atención si no se había mantenido apoyado en un machete que, clavado en el suelo, le llega hasta la cintura y delata su ocupación. 
Kennedy no ven de la escuela. Trabaja en la zafra del azúcar desde los 11 años. "Hago dos surcos yo solo", afirma orgulloso. Los brazos de Kennedy, duros y musculosos, ejercitados a base de levantar el machete, ya en el son los de uno rapaz sino los de un cortador de caña en toda regla.
[...]
En 1994 los ingenios azucareros comenzaron la explicitar que dejarían recibir como trabajadores a los hijos, menores de edad, de sus empleados. "Piensen que entonces Guatemala ni siquiera había firmado la paz. Avisamos con tiempo y en el año 2000 implementar institucionalmente el Trabajo Infantil Cero". Una política que una década más tarde no fue totalmente implantada y que sigue viendo como los ingenios reciben cana producida por el trabajo infantil.
[...]
Los estudios de primario que harán los niños trabajadores difícilmente les permitirán acceder a un mejor empleo. Guatemala es el país con peores índices de América. Mientras la media de años de escolaridad en el continente es de 7,78 años, en Guatemala es de 4,14 años según el Índice de Desarrollo Humano del PNUD. Al igual que sucede con las cifras de trabajo infantil o la evolución de la renta per cápita, en el indicador educativo el país también ofrece los peores resultados del continente americano."

Además de la explotación infantil otro muchos temas de actualidad son la desmesura en la actuación militar contra los campesinos en la Finca Los Cafetales, en el Departamento de Retalhuleu.

«Morir por cuatro caballerías de maíz» Alberto Arce

"Internarse en el conflicto por la tierra en Guatemala es casi tan complejo como llegar al Terreno Los Cafetales, en el municipio de Santa CruzMuluá, Departamento de Retalhuleu, a la que sólo se puede llegar tras recorrer 25 kilómetros a través una pista de tierra que se abre entre inmensas extensiones de cana de azúcar.
Entre cana y cana, árboles de caucho, hombres con pistola al cinturón -aquí las reglas son otras- y algo de ganado que pasta, ajeno al conflicto que se vive a sus alrededores. [...] Cornelio Flores, líder de la Comunidad Brisas de Samala le sirve para explicar el conflicto por la tierra extendido a lo largo de todo el país. "Con la cana no alimentamos a nuestros hijos. Con el maíz, sí. La tierra tiene que darnos de comer".
[...]
Más allá de la permanencia del campesinado, la explotación. Jesús, machete en mano, sombrero de paja, camisa abierta, se suma a la historia. "De sol a sol por 40 quetzales diarios (1 euro=11 quetzales). Démoslle nuestra vida a esta tierra y pasamos hambre. Que nos dejen trabajarla y nos devuelva vida en forma de comida".
[...]
El pasado jueves 28 de julio el Estado trató de desalojarlos por usurpación. 450 miembros de la policía Nacional Civil y 60 soldados se presentaron allí. Se encontraron con dos docenas de campesinos que les hacían frente sentados en un puente.
Ante el desalojo, uno de los miembros de la comunidad campesina que habitaba el terreno desde que nació al igual que su padre, al que igual que su viuda y los cinco hijos que deja, tuvo la desgracia de demostrar hasta dónde llegaba su compromiso con la tierra, su terquedad. La suya y la de quien ordenó desalojarla.
[...]
Sergio de León tenía 31 años y llevaba la mitad de su vida trabajando ese terreno. Murió tratando de evitar que lo separaran de su maíz. Plantado en el puente que da acceso al terreno. Sosteniendo la bandera guatemalteca. Sergio era un campesino organizado, miembro de CODECA (Comité de Desarrollo Campesino).
Uno o varios miembros de la Policía Nacional Civil le dispararon a Sergiocatro proyectiles de gas lacrimógeno a dos metros de distancia segundo relatan las versiones de las testigos en la reconstrucción de los hechos. La policía dio dos minutos para retirarse, apuntándolo directamente al corazón con proyectiles que están diseñados para ser lanzados al aire y nunca contra los cuerpos."

La continua presión sobre las comunidades indígenas para que una empresa extranjera explote el subsuelo en busca de níquel que hay debajo de las comunidades quichés de Izabal; pero que pretenden crear una normativa de explotación masiva de la minería en cualquier parte del país.

«Él Níquel, los mapas y los hombres de la tierra ruega» Alberto Arce

"Si Miguel Ángel Asturias lanzaba su Esparexede el verde y amarillo" del maíz como sinónimo de riqueza y bienestar, los queqchíesde 15 comunidades próximas a El Estor, habitantes de la tierra roja del níquel de Izabal, no sólo se mantienen atrapados en su endémica pobreza, luchando por defender un puñado de manzanas de maíz. Viven, también, prácticamente encerrados por los guardas de la Compañía Guatemalteca de Minas (CGN).
[...]
Una empresa, la CGN, subsidiaria primero de empresas canadienses (Skye Resources y Hudway) y ahora de una empresa rusa (Solway) quedará con una de las mayores reservas de níquel de mundo y osqueqchíes, una vez más, perderán sus tierras.
[...]
A mediados de 1999, cuando el proyecto llevaba ya 19 años paralizado por falta de rendimiento económico, un grupo de familias quechíes provenientes de El Estor fundaron la Comunidad Lanas Nubes. Emprendieron camino montaña arriba, regresando a sus orígenes, a la tierra roja de las montañas. Más específicamente "buscando comida" segundo explica Marcos, secretario del COCODE (Consejo Comunitario de Desarrollo) local. "En el Estor, lo que vive sin tierra ni dinero, pasa hambre. Aquí, por lo menos, podemos plantar maíz. En pequeñas cantidades, "quien más tiene, no llega a 5 manzanas de cereal".
No fue donado llegar a Marcos. Aunque te ganas de conocerlo, la Compañía Guatemalteca de Minas hace lo que puede para evitar que los habitantes de Lanas Nubes reciban visitas. Somos prácticamente prisioneros de Lana Compañía, pidiendo permisos, con el paso a la comunidad cerrado cuando ellos deciden, teniendo que acceder siempre por caminos traseros, intransitables, peligrosos, que se cierran cuando llueve y nos dejan encerrados,"."

Una de las lacras de la sociedad guatemalteca además de los actos violentos, y la desnutrición que sufre muchos niños llegando a tener 18 muertes por día, siendo mayor en la población indígena

«18 muertes diarias por desnutrición (capítulo 1)» Alberto Arce

"La tasa próxima al 50% de desnutrición infantil crónica en el país se incrementa al referirse a la infancia indígena, situándose en torno al 65.9%. 
Tampoco las propias comunidades afectadas lograron organizarse de manera efectiva para exigir una solución inmediata a un problema que las diezma. Como una antigua responsable de una institución del sistema de seguridad alimentaria nacional declaró, eso sí, discretamente: "tras 250.000 muertos en un conflicto armado, no es donado volver a organizarse. Recordemos que según todas las estadísticas, el retrato robot del desnutrido es, abrumadoramente, femenino, indígena y rural.
Porque Guatemala, y su población, se acostumbraron al hambre. Lo ocultan.
[...]
Crucemos los siguientes datos: al Barrido Nutricional de 2011 se olvidan tres de los doce meses del año (un 25%) y la cifra de 1.03 millones de niños desnutrir en 2002 se sitúa en 1.014 en 2009. El resultado no parece demasiado satisfactorio. ¿Sumando todo esto con el dato de que el 84% de los niños mueren en sus casas (cuantos de ellos sin que nadie registre la causa?) sírvanse en bandeja todos aquellos informes que defiendan que la situación mejora.
A priori, a medida que nos alejamos del país ganamos independencia de criterio y precisión en el análisis. Abramos la investigación a los últimos 20 años y vemos que globalmente empeoró. El Banco Mundial no tiene dudas al señalar en sus investigaciones que Guatemala es el país del continente que menos avanzó en la lucha contra la desnutrición."

También los temas de las elecciones que tuvieron lugar en el año 2011, en la que todos los Guatemaltecos vivieron las elecciones con escepticismo y sin ninguna esperanza la que su situación había cambiado en un futuro próximo.

«Escepticismo» Alberto Arce

"-Mire -lo digo -estoy haciéndole la misma pregunta a todo el mundo. Las respuestas no serán representativas, pero ponedme la curiosidad. Cree Usted que, independientemente de que gane uno u otro, Guatemala vivirá un cambio a partir de enero de 2012?
-No.
-¿por qué?
-La normativa electoral de este país se viola sistemáticamente. Hay un límite de gasto en campaña electoral que no se cumple. Aquí gasta mucho dinero durante una campaña larguísima. Eso obliga a que los partidos se comprometan con demasiada gente. Con personas que no están necesariamente cargadas de buenas intenciones. La financiación de campañas es una inversión. Toda inversión necesita de un retorno, de una devolución con intereses.
-¿Eso impide el cambio político?
-Gane quien gane e incluso con las mejores elecciones, los candidatos están atados por sus deudas y compromisos. Mientras eso no cambie, Guatemala seguirá igual con uno u otro Presidente."

Espero que esta serie de textos y artículos pudieran generar una idea de cuál es la situación actual de Guatemala y cuáles son las vivencias de los últimos cincuenta años, que aun hoy marcan el país. En próximas entradas intentaré explicar algunas referencias a cultura maya.