Para dotar de unha autosuficiencia ás 79 familias que van habitar a comunidade de María do Mar, necesitan contar cunha finca de cultivo dunha extensión de entorno a 2 Ha. Nestas finca será o espazo onde se localizaran os principais cultivos extensivos das familias, cos cultivos de secaño como a milpa para o millo, alimento principal da cultura maia; e as zonas para localizar a gandería.

O lugar para situar as fincas de cultivo encóntranse no sector oeste de maior tamaño, ordenados respecto a un camiño central disposto perpendicular as curvas de nivel. O camiño será o espazo destinados aos canles que dotaran de auga cada unha das fincas, para aumentar a produtividade deses espazos. O trazado de todas as fincas orixínanse cunha dimensión mínima de anchura de 50 m, e cun fondo máximo de 350 m ata as zonas inundables da parcela, todas cunha dimensión de 1,75 Ha.

A distribución de cada parcela contará cunha zona próxima aos cauces de auga, reservada antes posibles inundacións; e unha zona na que existe vexetación de ribeira, sobre todo manglares, entre a pouca vexetación existente en toda a finca sendo necesario o seu mantemento. O resto da finca sería destinado para a uso agrícola e gandeiro, o espazo próximo ao río será para o espazo de secaño, o espazo intermedio será o lugar onde se encontren as posibles reses que teñan cada familia, e a zona próxima o camiño e as canles de auga será o lugar para os cultivos que necesitan auga durante a época seca.

O sistema de dotación de auga para todas as fincas contará cunhas derivacións da canle que permitirán un rego igualitario en tódalas fincas. O sistema hídrico comeza cun gran depósito, situado na antiga construción do finqueiro, onde se acumula a auga que chega a través dun acueduto. Este depósito contarán cunha recollida de auga de chuvia, que tamén permitirá un maior aproveitamento da auga. Deste depósito cada canle regará grupos de 5 parcelas, estando derivada a entrada de cada parcela.

Existen un grupo de 6 parcelas que non collen no trazado deste sistema, e a súa situación e na parte inferior do trazado do núcleo, tendo un acceso máis sinxelo que o resto  e cun trazado completamente diferente, mais ligado ao trazado desenvolvido no sector destinado a construción do núcleo.

Para dotar de una autosuficiencia a las 79 familias que van a habitar la comunidad de María del Mar, necesitan contar con una hinca de cultivo de una extensión de entorno a 2 Ha. En estas hinca será el espacio donde se habían localizado los principales cultivos extensivos de las familias, con los cultivos de secano como la milpa para el maíz, alimento principal de la cultura maya; y las zonas para localizar la ganadería.

El lugar para situar las hincas de cultivo se encuentran en el sector oeste de mayor tamaño, ordenados respecto a un camino central dispuesto perpendicular las curvas de nivel. El camino será el espacio destinados a los canales que habían dotado de agua cada una de las hincas, para aumentar la productividad de esos espacios. El trazado de todas las hincas se originan con una dimensión mínima de anchura de 50 m, y con un fondo máximo de 350 m hasta las zonas inundables de la parcela, todas con una dimensión de 1,75 Ha.

La distribución de cada parcela contará con una zona próxima a loscauces de agua, reservada antes posibles inundaciones; y una zona en la que existe vegetación de ribera, sobre todo manglares, entre la poca vegetación existente en toda la hinca siendo necesario su mantenimiento. El resto de la hinca sería destinado para a uso agrícola y ganadero, el espacio próximo al río será para el espacio de secano, el espacio intermedio será el lugar donde se encuentren las posibles reses que tengan cada familia, y la zona próxima el camino y los canales de agua será el lugar para los cultivos que necesitan agua durante la época seca.

El sistema de dotación de agua para todas las hincas contará con unas derivaciones del canal que permitirán un riego igualitario en todas las hincas. El sistema hídrico comienza con un gran depósito, situado en la antigua construcción del finqueiro, donde se acumula el agua que llega a través de un acueducto. Este depósito contarán con una recogida de agua de lluvia, que también permitirá un mayor aprovechamiento del agua. De este depósito cada canal regará grupos de 5 parcelas, estando derivada la entrada de cada parcela.

Existen un grupo de 6 parcelas que no cogen en el trazado de este sistema, y su situación y en la parte inferior del trazado del núcleo, teniendo un acceso más sencillo que el resto y con un trazado completamente diferente, mas ligado al trazado desarrollado en el sector destinado la construcción del núcleo.